Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

STATUT

 

s p i s       t r e ś c i

 

rOZDZIAŁ i …………………………………………………………………………………………………. 2

    PRZEPISY WSTĘPNE…………………………………………………………………………………….. 2 

ROZDZIAŁ II. 3

PRZEPISY OGÓLNE.. 3

ROZDZIAŁ IIi. 5

CELE I ZADANIA zespołu SZKÓŁ.. 5

ROZDZIAŁ Iv.. 9

 CYKL KSZTAŁCENIA I SPOSOBY PROMOWANIA…………………………………………………. 9

ROZDZIAŁ  V.. 121

ORGANY zespołu szkół.. 121

ROZDZIAŁ VI ……………………………………………………………………………………………… 21

     ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ …………………………………………………………………… 21

ROZDZIAŁ VII. 26

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ …………………………………………. 26

ROZDZIAŁ VIII. 32

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI. 32

ROZDZIAŁ IX ……………………………………………………………………………………………… 38

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW ……………………… 38

 

 

 

 

 

z a ł ą c z n i k i:

 

         Nr 1  -     Wewnątrzszkolny System Oceniania

         Nr 2  -     Program Wychowawczy

         Nr 3 -     Program Profilaktyki Szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROZDZIAŁ I

PZEPISY WSTĘPNE

 

§ 1

 

 1. Ilekroć w przepisach Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Samorządowych                     w Boguszowie  - Gorcach,

 

 1. Szkole Podstawowej -  należy przez to rozumieć Publiczną  Szkołę Podstawową Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach wraz z oddziałami przedszkolnymi,

 

 1. Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie – Gorcach,

 

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września z 1991 r.                     o systemie oświaty (tekst jednolity z DZ. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),

 

 1. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach,

 

 1. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Dyrektora  Zespołu i Radę Pedagogiczną Zespołu,

  

 1. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów  Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach,  Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie – Gorcach oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych przy  Publicznej  Szkole Podstawowej  Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie – Gorcach oraz ich rodziców i prawnych opiekunów,

 

 1. Organie prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Boguszów – Gorce,

 

 1. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ROZDZIAŁ II

 PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

 

 1. Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach, zwany dalej Zespołem, jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina  Boguszów-Gorce.

 

 1. W skład Zespołu wchodzą:

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z oddziałami przedszkolnymi,

       2. Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach.

 

 1. Zespół mieści się w Boguszowie-Gorcach, ul. Stanisława Staszica 5.

 

 1. Ustalona pełna nazwa Zespołu na pieczęciach brzmi:

Zespół Szkół Samorządowych

ul. Stanisława Staszica 5

58-371 Boguszów-Gorce

Tel. 074 844-03-60

NIP 8862867942

Regon 020564810

 

5. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak świadectwo, kopie świadectwa, legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

6.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu zachowując swoją autonomię i używają  pieczęci:

                         Zespół Szkół Samorządowych

 ul. Stanisława Staszica

 58-371 Boguszów-Gorce

 tel. 074 8440360

 NIP 8862867942  Regon 020664810

 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

 

 

§ 2

 

 1. Obwód Zespołu tworzą następujące ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, Jasna, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki, Łączna, Masalskiego – Wesołowskiego, Nowy Lubominek, Olimpijska, Partyzantów, Plac Zwycięstwa, Kazimierza Pułaskiego, Różana, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Stanisława Staszica, Romualda Traugutta, Warszawska, Wincentego Witosa. 

 

§ 3

 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu zachowują swoją autonomię.

 

2. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu  powołany przez Burmistrza Miasta w wyniku postępowania konkursowego.

 

 1. Cykl kształcenia trwa:

 

                  1.   Oddział Przedszkolny – 1 rok,

2.   Szkoła Podstawowa – 6 lat,

   3.   Gimnazjum – 3 lata.

 

4. Do szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w grupie, klasie są wolne miejsca.

 

5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.  

 

6. Dziecko, któremu odroczono  rozpoczęcie obowiązku  szkolnego, może uczęszczać do oddziałów przedszkolnych do ukończenia 10 roku życia.

 

7. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów:

1) z urzędu – uczniowie  zamieszkali w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca i za zgodą organu prowadzącego.

 

 

8.Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat i trwa do ukończenia nauki w gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 

§ 4

 

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ,,Procedurach prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach”.
 2. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Boguszowie – Gorcach, stąd w zespole nie gromadzi się dokumentacji finansowej i płacowej.   

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CELE I ZADANIA zespołu SZKÓŁ

 

§ 5

 

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych mając na względzie działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą określoną w podstawie programowej, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka i ucznia zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

 

2. Szkoła realizuje zadania uwzgledniające program wychowawczy szkoły (załącznik nr 2) oraz program profilaktyki (załącznik nr 3).    

 

§ 6

 

 1. Statut zespołu określa w szczególności:

1) cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) sposób wykonywania zadań zespołu szkół, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia,

3)  szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania (zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – WSO – załącznik nr 1),

4)  organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,

5)  formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,

6) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

7) zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

8) zadania zespołów nauczycielskich, o których mowa w dalszej części dokumentu.

 

 

§ 7

 

 1. Kształcenie i wychowanie w zespole ma na celu:

1) podtrzymanie wśród uczniów tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej   poprzez proces wychowania patriotycznego i obywatelskiego, naukę religii i etyki,

2) stosowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym zasad wynikających z Konwencji    o  Prawach Dziecka oraz innych międzynarodowych aktów,

3) przygotowanie dzieci i uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych,

4) kształcenie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych,

5) rozwijanie dbałości o czystość języka ojczystego,

6) włączanie dzieci i uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie im roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,

7) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania sportu i turystki,

8) rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. 

 

§ 8

 

1. Szkoła realizuje zadania:

 

1) wychowanie w oddziale przedszkolnym, edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III, kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum,

2) wyposażenie uczniów w wiedzę zawartą w podstawie programowej dla wszystkich etapów kształcenia,

3) kierowanie się dobrem ucznia, troska o jego zdrowie, zasada poszanowania jego godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

4)  zapewnienie uczniom opieki psychologicznej i pedagogicznej,

5) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę,

6)  organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,   

7) współpraca ze specjalistami, wspomagana badaniami i zaleceniami Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu oraz instytucjami: Policją, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami kulturalnymi, doradztwa zawodowego.

 

 1. Realizacja celów i zadań zespołu następuje poprzez:

1) rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów:

a) prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów,

b) udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,

c) organizowanie wycieczek, zielonych szkół,

d) projekty edukacyjne.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny jest działaniem zespołowym, planowym, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

2) realizowanie indywidualnych programów nauczania na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), Rady Pedagogicznej i w oparciu o konsultacje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

3) pomoc adaptacyjną:

a) dzieciom z oddziałów przedszkolnych (trzy miesiące) poprzez: ułatwienie dzieciom przekroczenia „progu” oddziału przedszkolnego, zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, poznanie nauczycieli i innych pracowników szkoły, sali i otoczenia szkoły, zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa podczas adaptacji, wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, udział w zabawach i zajęciach integracyjnych,

b) uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej  (od jednego do trzech miesięcy) do życia w społeczności szkolnej (organizowanie gier, zabaw, imprez szkolnych),

c) uczniom klas czwartych szkoły podstawowej (jeden miesiąc) do przejścia na system oceniania obowiązujący na drugim etapie edukacyjnym (wspólne lekcje klas trzecich          i czwartych, miesiąc wrzesień bez ocen niedostatecznych, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów, rodziców),

4) stwarzanie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka    i ucznia (organizowanie różnych form życia szkoły i oddziałów  przedszkolnych),

5) kształtowanie właściwych postaw społecznych w trakcie zajęć lekcyjnych                       i przedszkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, spotkań, wycieczek,

6) umożliwienie dzieciom i uczniom pogłębiania poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, językowej, religijnej poprzez:

a) organizowanie nauki religii (etyki),

b) prowadzenie w miarę posiadanych środków finansowych nauki języka, religii, własnej kultury i historii dla dzieci należących do innych  grup etnicznych,

7) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć szkolnych prowadzonych poza terenem szkoły (wycieczki, zielone szkoły, zawody sportowe, konkursy zewnętrzne) zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami oraz ,,Procedurami bezpieczeństwa w czasie wycieczek i imprez szkolnych”,

8) zapewnienie opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi tzw. dyżurów nauczycieli,

9) propagowanie akcji charytatywnych prowadzonych przez uczniów, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) na rzecz potrzebujących kolegów oraz wspieranie idei wolontariatu w ramach akcji pozaszkolnych,

10) sprawowanie opieki, pomoc dzieciom i uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez:

a) udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce:

- kierowanie na badania psychologiczne – pedagogiczne,

- odroczenie obowiązku szkolnego,

- dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, ucznia,

- stosowanie odpowiednich zasad oceniania ucznia z dysfunkcjami,

- organizowanie na terenie szkoły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

- organizowanie dodatkowych zajęć z wybranych przedmiotów nauczania,

b) udzielanie pomocy uczniom z problemami wychowawczymi:

- prowadzenie rozmów z uczniami, ich rodzicami (prawnymi opiekunami),

- kierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych ośrodków specjalistycznych,

- wnioskowanie o nadzór kuratora, współpraca z sądem,

- wdrażanie programów z zakresu profilaktyki,

- spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej,

- pedagogizacja rodziców,

11) stwarzanie optymalnych warunków nauki i rozwoju dzieciom, uczniom niepełnosprawnym poprzez:

a) realizację kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacji indywidualnej,

b) zapewnienie odpowiednich podręczników,

c) udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,

d) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) tych dzieci, uczniów,

e) stwarzanie warunków do pełnej integracji dziecka, ucznia z klasą i szkołą,

12) organizowanie pomocy materialnej poprzez:

a) po konsultacjach z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka, ucznia wnioskowanie o pomoc do ośrodków opieki społecznej w celu zapewnienia różnorodnych form pomocy, dożywiania na terenie szkoły, zakupu podręczników, wyjazdów  na kolonie,

b) pomoc w wyposażaniu uczniów w podręczniki szkolne,

c) przyznawanie stypendiów socjalnych,

13) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, wychowanie komunikacyjne,

14) współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, uczniom poprzez:

a) kierowanie na badania psychologiczno – pedagogiczne oraz przestrzeganie zaleceń poradni w pracy z uczniem,

b) kierowanie dzieci, uczniów na terapię logopedyczną,

c) organizowanie szkoleń dla nauczycieli,

d) umożliwianie spotkań i konsultacji w sprawach uczniów.

 

 

§ 9

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 

 1. Zespół szkół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie.

2.  Zadania z zakresu bezpieczeństwa zawiera ,,Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie – Gorcach”, w szczególności dotyczą one:

a)  tworzenia odpowiednich warunków lokalowych,

b) organizowania dyżurów nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych oraz przed i po zakończeniu zajęć,

c) organizowania szkoleń dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły dotyczących udzielania pomocy przedmedycznej,

d) organizowania szkoleniowych rad pedagogicznych na temat przeciwdziałania wypadkom w szkole i zachowania się w razie wypadku,

e)   organizowania szkoleń BHP dla pracowników szkoły,

f) organizowania pogadanek z rodzicami (prawnymi opiekunami) na temat bezpieczeństwa w szkole i domu,

g)  organizowania prelekcji, pogadanek  z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej,

h) prowadzenia rozmów podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego na temat zasad bezpieczeństwa,

i)  prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego (uzyskanie karty rowerowej),

j) prowadzenia działań oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia, wdrażanie programów związanych z promocją zdrowia,

k) zapobiegania uzależnieniom, ryzykownym zrachowaniom, niedostosowaniu społecznemu dzieci i uczniów,

l) uświadamiania zagrożeń, ich unikania i radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych,

m) opracowania i przestrzegania regulaminów szkolnych (m.in. regulamin dyżurów nauczycieli, wycieczek, sali gimnastycznej, pracowni komputerowych) oraz instrukcji obowiązujących w szkole (instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego),

n) usuwanie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa uczniów,

o) włączanie się do różnorodnych akcji, inicjatyw i programów związanych z promocją zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki,

p) współpraca z instytucjami promującymi zdrowie, bezpieczeństwo (pielęgniarka szkolna, inspektorat sanitarno – epidemiologiczny, wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska itp.),

r) organizowanie szkoleń dla nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na temat bezpieczeństwa, zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im. 

 

 

                           ROZDZIAŁ IV

 

CYKL KSZTAŁCENIA I SPOSOBY PROMOWANIA

 

§ 10

 

 

 1. Cykl kształcenia w zespole szkół trwa 9 lub 10 lat  i obejmuje:

 

1) w szkole podstawowej:

a) roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym,

b) edukacja wczesnoszkolna - klasy I- III,

c) klasy IV- VI,

2) gimnazjum:

a) klasy I- III.

 

2.Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w WSO, którego integralną częścią są przedmiotowe systemy oceniania.

 

3. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

5. Nauczyciele w ciągu dwóch pierwszych tygodni roku szkolnego informują uczniów, a wychowawcy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu o:

1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 

6. Rodzic (prawny opiekun) obecny na zebraniu  potwierdza podpisem na liście obecności, zapoznanie się z zasadami oceniania  obowiązującymi  w szkole.

 

7. Rodzic (prawny opiekun) nieobecny na zebraniu,  na którym następuje zapoznanie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole, potwierdza zapoznanie się  za zasadami oceniania podpisem w obecności osoby, która udostępniła zasady oceniania.  

 

8.Obowiązkiem ucznia nieobecnego w szkole w dniu, w którym nastąpiło zapoznanie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole jest samodzielne zapoznanie się z tymi zasadami.

 

9. Zasady oceniania obowiązujące w szkole są stale do wglądu na prośbę ucznia, jego rodzica (prawnego opiekuna) u nauczyciela danego przedmiotu, wychowawcy klasy.

 

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

11. Uczniowie szkoły są klasyfikowani oceną śródroczną i promowani na koniec każdego roku szkolnego.

 

12. Wychowawcy klas informują uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej niedostatecznej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej                      z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na miesiąc przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

13. Dopuszcza się zawiadamianie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej niedostatecznej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej listem poleconym.     

 

14. Na koniec klasy szóstej przeprowadza się sprawdzian, natomiast w klasie trzeciej gimnazjum egzamin gimnazjalny. Sprawdzian i egzamin przeprowadza się zgodnie z procedurami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

15. W klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Sprawdzian obejmuje:

1)  w części I – wiadomości i umiejętności z zakresu  języka polskiego, matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,

2)  w części II – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

16. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Egzamin obejmuje:

1) w części I – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) w części II – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3) w części III – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

17. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w ustępie 15 i 16.

 

18. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum wystawia się uczniom świadectwo ukończenia szkoły.

 

 

 

§ 11

 

1.  Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

 

§ 12

 

1.  Organami zespołu szkół są:

1)  Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych,

2)  Rada Pedagogiczna,

3)  Samorząd Uczniowski,

4)  Rada Rodziców Zespołu.

 

§ 13

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

 

1. Stanowisko dyrektora zespołu powierza organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

3. Dyrektor zespołu szkół w szczególności:

1) kieruje działalnością zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i zatrudnionymi w szkole poprzez działalność diagnostyczno – oceniającą i wspomagającą z obowiązującymi przepisami:

a) obserwując zajęcia lekcyjne i poza lekcyjne  prowadzone przez nauczycieli,

b) systematycznie oceniając pracę nauczycieli, wyznaczając im opiekunów stażu, na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) dbając o właściwe dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli opracowując      z Radą Pedagogiczną plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

d) udzielając nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirując ich do pracy twórczej i innowacyjnej,

d) umożliwiając wymianę doświadczeń między nauczycielami organizując właściwy ich podział na zespoły nauczycielskie.

3) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki do właściwego rozwoju psychofizycznego dzieci, uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom,         a także nauczycielom w czasie zajęć orgaznizowanych  przez zespół,

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu klas szóstych, egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w zespole,

8) stwarza właściwe warunki do działania w zespole wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które wzbogacająca działalność dydaktyczną i opiekuńczą,

9) wykonuje inne działania wynikające z ustawy i innych przepisów prawa,

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

4. Dyrektor zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                        i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz  pracowników  niepedagogicznych,

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary  porządkowe nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym,

3) występuje  z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

4) opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zespołu,

5) zapewnia pełną obsadę kwalifikowanej kadry nauczycielskiej o specjalnościach wynikających z potrzeb organizacyjnych i programowych  zespołu,

6) przyznaje premie i nagrody pracownikom zgodnie z regulaminem przyznawania nagród oraz wymierza kary porządkowe zgodne z Kodeksem Pracy,

7) na podstawie odrębnych przepisów cofa premię.

 

5. Dyrektor zespołu przy wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zespołu.

 

6. Dyrektor zespołu  decyduje o wewnętrznej organizacji pracy zespołu i funkcjonowaniu bieżącym, a w szczególności:

1) opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne zespołu (roczny plan pracy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć) po uprzednich konsultacjach z radą pedagogiczną,

2) informuje nauczycieli o zmianach prawa oświatowego,

3) nadzoruje zmiany regulaminów i innych organów zespołu.

 

7. Dyrektor zespołu podejmuje decyzje w sprawie obowiązku szkolnego:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły,

2) odroczenia obowiązku szkolnego (po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i zgody rodziców/prawnych opiekunów),

3) zwolnienia uczniów z niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) na wniosek rodziców zezwala na spełnienie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą,

5) przyjmowania do zespołu dzieci, uczniów oraz informowania dyrektorów przedszkoli/szkół spoza rejonu o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego /rocznego przygotowania przedszkolnego w tutejszym zespole.   

 

8. Dyrektor zespołu podejmuje i koordynuje współpracę organów zespołu, w szczególności:

1) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) realizuje i pomaga w realizowaniu uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego podjętych w ramach ich kompetencji,

3) wstrzymuje realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa.

 

9. Dyrektor zespołu realizuje zarządzenia organu prowadzącego zgodnie z jego kompetencjami.

10. Dyrektor zespołu realizuje zadania ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z jego kompetencjami.

 

11. Dyrektor zespołu sprawuje obsługę kancelaryjno – biurową, a w szczególności:

1) wykonuje sprawozdania GUS,

2) zabezpiecza druki ścisłego zarachowania,

3) organizuje inwentaryzację,

4) podpisuje dokumenty i korespondencję.

 

12. Dyrektor zespołu wykonuje obowiązki z zakresu, a w szczególności:

1) organizuje szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zespole,

2) dba o mienie zespołu powierzone przez organ prowadzący,

3) realizuje zadania wynikające z przepisów  o ochronie przeciwpożarowej,

4) jeżeli przerwa w działalności oświatowej zespołu trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów.  

 

13. Dyrektor zespołu rozpatruje skargi, zażalenia i wnioski.

 

14. Dyrektor zespołu dba o właściwe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powstających w placówce.

 

15. Dyrektor zespołu udziela urlopów szkoleniowych i okolicznościowych.

 

16. Dyrektor zespołu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę i gimnazjum.

 

17. Dyrektor zespołu podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.

 

18. Dyrektor zespołu  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole i gimnazjum zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub  program nauczania. 

 

19. Dyrektor  zespołu jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 

20. Dyrektor zespołu może powierzyć funkcję społecznego dyrektora zespołu jednemu z członków rady pedagogicznej, któremu wyznacza zakres zadań.

 

21. Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej propozycje wskazujące formy realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

22. Dyrektor zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa  szczegółowe warunki realizacji  projektu edukacyjnego. 

 

23. Dyrektor zespołu podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.

 

24. Dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne zespołu, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 6 dni dla szkoły podstawowej i 8 dni dla gimnazjum.

 

25. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ustępie 25, mogą być ustalone dni, w których odbywa się sprawdzian, egzaminy gimnazjalne lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacja pracy zespołu lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

26. Dyrektor zespołu w terminie do 30 września danego roku szkolnego, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych, o których mowa w ustępie 25.    

 

27. W dniach o których mowa w ustępie 25, szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dzieciom, uczniom, których rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki.

 

28. Dyrektor zespołu, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa,

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 

29. Zajęcia wymienione w ustępie 29 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.  

 

§ 14

 

1.  W celu sprawnego kierowania zespołem szkół dyrektor szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, tworzy stanowisko wicedyrektora.

 

2. Do szczegółowych zadań wicedyrektora zespołu należy:

 

1)  zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,

2) współorganizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego:

a) obserwacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkoły,

c) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań opiekuńczo- wychowawczych szkoły,

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

5) prowadzenie dokumentacji godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw,

6) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów ustalonego w szkole porządku,

7) rozpatrywanie i rozwiązywanie problemów pedagogicznych uczniów i rodziców.

3. Obowiązki wicedyrektora zespołu określa szczegółowo ,,Zakres czynności wicedyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie –Gorcach”.

 

§ 15

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. Szczegółowe zasady jej funkcjonowania określa regulamin.

 

2.W Zespole Szkół powołuje się wspólną Radę Pedagogiczną w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele obu szkół.

W zebraniach rady pedagogicznej zespołu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej zespołu.  

 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.

 

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej zespołu organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych lub w miarę bieżących potrzeb.

 

5. Zasady organizacji rady pedagogicznej:

1) zebrania rady mogą być zorganizowane na wniosek organu prowadzącego zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przewodniczącego rady pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,

2)  przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania,

3) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, mogących naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników zespołu,

4) zebrania organizuje się po zakończeniu zajęć,

5) rada pedagogiczna działa w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty oraz w oparciu o regulamin rady pedagogicznej, który musi być zgodny ze statutem.

 

6.Dyrektor zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów:

a) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach,

b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I lub II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

c) wyrażanie zgody na egzaminy poprawkowe z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

d) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian,

6) ustalanie regulaminu swojej działalności,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

8) zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów,

9) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

2) projekt planu finansowego zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,

4) kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych,

5) zestawy programów nauczania realizowanych w zespole,

6) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7) propozycje dyrektora zespołu dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych funkcji w zespole,

8) propozycje dyrektora zespołu wskazując formy realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach zajęć sportowych, rekreacyjno –zdrowotnych, tanecznych lub aktywnych form turystycznych do wyboru przez uczniów.

 

9. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwały, niezgodnej z przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący zespół oraz organ nadzoru pedagogicznego.

 

10. Rada pedagogiczna przygotowuje zmiany i nowelizacje statutu zespołu.

 

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora zespołu.

 

12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

13. Rada pedagogiczna zespołu ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane w sposób określony w regulaminie.

 

14. Przewodniczący rady pedagogicznej zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.    

 

15. Nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora zespołu z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach,  w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych. 

 

§ 16

 

           SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół; władzami samorządu   są:

1) na szczeblu klas: samorządy klasowe,

2) na szczeblu szkoły: samorząd szkolny.

 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie -Gorcach.

 

3. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi zespołu wnioski, opinie we wszystkich sprawach zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu             z dyrektorem,

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna (-ów) samorządu.  

 

4. Samorząd działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.  

 

5. Dyrektor zespołu szkół ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

 

§  17

 

   RADA RODZICÓW

 

1. W zespole szkół działa  Rada Rodziców stanowiąca reprezentację  rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

2. Zasady tworzenia rady rodziców regulują odrębne przepisy.

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.

 

4.W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z  wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły i gimnazjum.

 

6.Celem działalności rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (prawnych opiekunów) szkoły i gimnazjum oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej zespołu, a także wnioskowania do organów zespołu w tym zakresie, a w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (prawnych opiekunów) na rzecz wspomagania celów i zadań zespołu,

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym zespołu i zakładami pracy,

3) zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom) we współdziałaniu z nauczycielami zespołu prawa do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w zespole,

b) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów  lub trudności w nauce,

c) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy zespołu.

 

7. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Jeżeli rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w wyznaczonym terminie  ww. programy ustala dyrektor zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez dyrektora zespołu obowiązują do czasu uchwalenia ww. programów przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.      

 

 

§  18

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW ZESPOŁU

 

1. Każdy z organów zespołu ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

2. Organy zespołu mają obowiązek współdziałania między sobą w imię dobra szkoły. Organem koordynującym  tę współpracę jest dyrektor zespołu.

 

3. Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących  działalności zespołu poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach,

2) informowanie o podjętych działaniach dyrektora zespołu.

 

4. Formy współpracy organów:

1) współudział w tworzeniu planów pracy zespołu,

2) udział w imprezach szkolnych, środowiskowych oraz udział  w ich organizacji,

3) współudział  w organizowaniu akcji dochodowych na rzecz zespołu,

4) wymianę informacji z rodzicami (dyżury nauczycieli, zebrania rodziców).

  

 

§ 19

 

SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

1. Spory między organami zespołu rozstrzyga dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.

 

2. Organy delegują do rozmów swoich przedstawicieli zgodnie z regulaminem swojej działalności.

 

3 .Dyrektor prowadzi rozmowy i negocjuje z przedstawicielami  organów będących w sporze.

 

4. W przypadku sporu między dyrektorem a innymi organami strony dążą do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły na drodze negocjacji.

 

5. W sytuacji nierozwiązania sporu, o którym mowa w ustępie 4, spór jest rozstrzygany przy udziale negocjatora zewnętrznego.

 

6. Negocjatora zewnętrznego, w zależności od rodzaju sporu, deleguje Burmistrz miasta Boguszowa – Gorc lub Dolnośląski Kurator  Oświaty. Rozstrzygnięcie negocjatora są uznawane przez strony za ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VI

 

ORGANIZACJA zespołu szkół

§ 20

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny zespołu, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w odrębnych przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 

 

2. W arkuszu organizacyjnym zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników

zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

3. W zespole zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i pracownika administracji.

 

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób o których mowa w ustępie 3 regulują odrębne przepisy. 

§ 21

 

1 .Podstawową jednostką organizacyjną zespołu szkół jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

 

2. W szkole zorganizowane są oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci pięcio- i sześcioletnie.

 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.

 

4. Maksymalną liczbę dzieci i uczniów w oddziałach określa organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole zaczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.   

 

§ 22

 

1. Podstawową formą pracy zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie 30 minut.

 

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

4.Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych                            i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego zespołu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

5. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, liczące średnio po 18 tygodni.

 

6. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy minimalny wymiar godzin zajęć edukacyjnych, zajęć poszczególnych przedmiotów, godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub wychowawcy, obowiązujący uczniów w danej klasie w cyklu kształcenia, który szkoła jest zobowiązana realizować.

 

§ 23

 

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki. Zasady podziału ustalane są zgodnie z obowiązującym w tej kwestii prawem i uzgadniane z organem prowadzącym.

 

2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej i 1- 3 gimnazjum są prowadzone w grupach, których liczbę ustala organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 24

 

1.Organizacja zajęć dodatkowych:

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym,

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz według obowiązujących przepisów prawa,

3) liczbę uczestników zajęć nieobowiązkowych określają odrębne przepisy.

 

§ 25

 

1. Religia jako przedmiot nieobowiązkowy prowadzona jest dla uczniów, których rodzice, prawni opiekunowie sobie tego życzą:

1) uczniowie nie uczęszczający na lekcję religii mają zagwarantowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

2) nauczanie religii odbywa się  w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne,

3) nauczycieli religii zatrudnia dyrektor zespołu na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez właściwe organy danego kościoła lub związku wyznaniowego,

4) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

5) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania,

6) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej, ale nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

7) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują zwolnienie z części lub wszystkich zajęć lekcyjnych przez okres trwania rekolekcji wielkopostnych,

8) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor zespołu oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.    

 

§ 26

 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

 

2. Praca wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka nauczyciele są zobowiązania do zachowania proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w oddziale.

 

5. Proporcje zagospodarowania tego czasu określają odrębne przepisy dotyczące programu wychowania przedszkolnego.

 

6. Na wniosek rodziców, prawnych opiekunów w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 

7. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostoswany do możliwości rozwojowych dzieci. W przypadku dzieci pięcio – sześcioletnich wynosi około 30 minut.

 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

9.Dyrektor zespołu powierza oddział przedszkolny jednemu nauczycielowi. Do tych nauczycieli stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli wychowawców. 

 

10. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia.

 

11. Wycieczki i spacery poza teren szkoły muszą odbywać się przy udziale takiej liczby opiekunów, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom.

 

12. Zasady przyprowadzania, odbierania zwalania dzieci regulują ,,Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego”.

 

13. Do oddziału przedszkolnego nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z innymi objawami chorób.

 

14.Nauczycielom nie wolno podawać dzieciom żadnych lekarstw.

 

15. Nauczyciele mają obowiązek zawiadomić niezwłocznie rodziców o zauważonym złym stanie zdrowia dziecka.

 

§ 27

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

1.W zespole działa punkt biblioteczny w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.

 

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza wynikają z potrzeb szkoły, w szczególności uwzględniają zadania w zakresie:

1)  udostępniania książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji               z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjna,

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania              i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

3.Obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa zakres czynności.

 

§ 28

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

1.Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności szkoły.

 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci, uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I – III szkoły podstawowej, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych).

 

3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

1) zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości,

2)  tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

3)  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

4)  kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru,

5) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, swoim środowisku,

6) rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

7) przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabiane nawyków kulturalnej rozrywki, uprawiania sportu oraz pobytu na świeżym powietrzu,

8) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

9) prowadzenie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

  

§ 29

 

1. Świetlica czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków.

 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach, których liczba nie powinna przekraczać 25 uczniów.

§ 30

 

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele zespołu szkół.

 

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

 

3. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który musi być zgodny z planem pracy szkoły i jej programem wychowawczym.

 

4. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

2) dziennik zajęć,

3) karty zgłoszeń do świetlicy.

  

§ 31

 

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy, określa regulamin świetlicy.

2. Zasady naboru do świetlicy określa wewnątrzszkolna procedura.  

3. Szczegółowe obowiązki  nauczyciela – wychowawcy świetlicy szkolnej reguluje zakres czynności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

§ 32

 

           ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU

 

1. Zasady zatrudniania oraz wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

2. Zasady zatrudniania innych niż nauczyciele pracowników zespołu określają przepisy kodeksu pracy.

 

3.  Zakres obowiązków pracowników innych niż nauczyciele określa dyrektor zespołu.

 

4. Do obowiązków wszystkich pracowników zespołu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i innym osobom przebywającym a terenie budynku szkolnego, należy natychmiastowe informowanie dyrektora lub wicedyrektora o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania niebezpieczeństwa.

 

5. W nagłych przypadkach wszystkie działania pracowników zespołu bez względu na zakres czynności w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i uczniom.  

 

§ 33

 

1. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora zespołu o dopuszczenie do użytku szkolnego odpowiednio programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

 

2. Dopuszczone przez dyrektora programy stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania.

 

3. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora zespołu na wniosek zespołu.

 

6. Cele i zadania zespołów:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

2) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) przygotowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla poczatkujących nauczycieli,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole własnych, innowacyjnych                      i eksperymentalnych programów nauczania,

5) opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole, a w szczególności oceniane zgodności tego programu z podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 

§ 33

 

1. Nauczyciele i  rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programów realizowanych na poszczególnych etapach edukacyjnych i uzyskania informacji dotyczących dziecka, ucznia, jego zachowania i rozwoju.

 

2. Nauczyciel uwzględnia prawa rodziców (prawnych opiekunów) do:

1) znajomości zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w oddziale, klasie, szkole, gimnazjum,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminów gimnazjalnych,

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania, dalszego kształcenia, doradztwa zawodowego,

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy zespoły.

 

 § 34

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, uczniów.

 

2. Nauczyciel jest obowiązany do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i uczniów,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

4) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów,

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego   traktowania,

6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

8) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

9) kontrolowania miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) w pracowniach, sali gimnastycznej, boisku wielofunkcyjnym, placu zabaw egzekwowania przestrzegania regulaminów,

11)  ww. miejscach używania tylko sprawnego sprzętu,

12) usuwania drobnych usterek, względnie zgłaszanie ich dyrektorowi lub konserwatorowi,

13)  zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

14)  kontrolowania obecności uczniów na każdej lekcji,

15) pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz regulaminem dyżurów,

16) przygotowania się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

17) dbania o czystość językową dzieci, uczniów,

18) stosowania zasad oceniania zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,

19) systematycznego, zgodnego z przepisami prowadzenia obowiązującej dokumentacji,

20) uczestnictwa w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminów gimnazjalnych,

21) przestrzegania tajemnicy służbowej,

22) terminowego wykonywania badań okresowych, profilaktycznych, uczestnictwa w szkoleniach z zakresu BHP organizowanych przez pracodawcę.

 

3. W czasie zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych dzieci, uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i przydatności urządzeń sportowych.

 

§ 35

 

1. Nauczyciel ma prawo:

1) do formułowania własnych programów nauczania i wychowania oraz realizowania ich po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej,

2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych, metodach kształcenia dzieci, uczniów.

 

2. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

 

3. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ustępie 2 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zatrudniony w zespole obowiązany jest  realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze, wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci, uczniów. W ramach tych zajęć nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora zespołu, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym przeprowadza w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

5. Nauczyciel oddziału przedszkolnego obowiązany jest do dokumentowania obserwacji pedagogicznej oraz informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dzieci.

       

§ 36

 

1. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział, klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w oddziale, klasie, zwanemu dalej ,,wychowawcą”.

 

2. Dla zapewnienia  ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest, aby w miarę możliwości opiekował się danym oddziałem, klasą jeden wychowawca w ciągu danego etapu edukacyjnego.

 

3. Formy realizacji zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie, społeczeństwie,

2) inspirowanie działań zespołowych  dzieci, uczniów (projekty edukacyjne),

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w oddziale, zespole klasowym oraz między uczniami a członkami społeczności szkolnej.

 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ustępie 4:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,

2) planuje  i organizuje wspólnie z dziećmi, uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,

3) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, klasie  uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

5) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci, uczniów w celu:

a)   poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych,

b)  współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami)  w działaniach wychowawczych,

c)  włączenia rodziców (prawnych opiekunów) w sprawy życia oddziału, klasy i szkoły,

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci, uczniów,

7) organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

8) organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) wg harmonogramu lub spotkania indywidualne, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu dziecka, ucznia oraz prowadzi pedagogizację rodziców, uwzględniając ich zainteresowania                i potrzeby,

9) na miesiąc przed końcem okresu (zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych)  wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

 

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

 

7. Wychowawca ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej ze strony, dyrektora, wicedyrektora, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

2) co najmniej 3/4 rodziców (prawnych opiekunów) obecnych na zebraniu zgłosi taki wniosek do dyrektora i uzyska on co najmniej 3/4 głosów poparcia,

 

9. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

10. Szczegółowe czynności i obowiązki nauczyciela i nauczyciela - wychowawcy określa „Zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie  -Gorcach”.

 

§ 37

 

1. Do zadań  pedagoga  szkolnego należy w  szczególności:

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,

3) koordynowanie działań z zakresu bezpieczeństwa dzieci, uczniów na terenie zespołu,

4) organizowanie we współpracy z wychowawcami, nauczycielami pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, uczniów,

5) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

6) prowadzenie zajęć  i współpraca z wychowawcami w przygotowaniu  zajęć z zakresu doradztwa  zawodowego na każdym etapie kształcenia, w szczególności  dla uczniów klas trzecich gimnazjum,

7) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizującym,

8) udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych własnych dzieci,

9) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

10) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pedagog szkolny realizuje:

1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi: MOPS, PCPR, policja, sądy rodzinne, kuratorzy zawodowi i społeczni.

2) we współpracy z PPPP i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

 

3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

4. Obowiązki pedagoga szkolnego określa ,,Zakres czynności, obowiązków i uprawnień pedagoga szkolnego zatrudnionego w Zespole Szkól Samorządowych w Boguszowie – Gorcach”.

 

§ 38

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

1. W zespole zatrudniony jest samodzielny referent, którego obowiązki określa zakres czynności samodzielnego referenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 39

 

PRAWA UCZNIA

 

1. Odpowiednie zapisy Konwencji o  Prawach  Dziecka nakładają na szkołę i nauczycieli  obowiązki wynikające z konieczności ochrony praw dziecka.

 

2. Dziecko i uczeń mają prawo do:

1) rozwoju, nauki, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

2) prywatności, zapewnienia mu tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych,

3) swobody myśli, sumienia, przekonań, szacunku dla swego światopoglądu i wyznania,

4) wypowiedzi, wyrażania własnego zdania i opinii w szczególności dotyczących życia szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo,

6) poszanowania godności, życia bez przemocy i poniżania, ochrony przed nieodpowiednim traktowaniem,

7) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w zespole,

8) rozwijania talentów, zdolności i zainteresowań, wybór kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych,

9)  równego traktowania, ochrony przed dyskryminacją,

10) bycia ocenianym zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który stanowi załącznik nr1,

11) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz materialnej określanej odrębnymi przepisami,

12) kształcenia specjalnego orzeczonego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zmiany programu nauczania, nauczania indywidualnego w domu rodzinnym,

13) nauki religii lub etyki,

14) otrzymania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców,

15) korzystania w przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym,

16) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

17) jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce      i zachowaniu,

18) znajomości celu lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu jej treści,

19) poznania oceny śródrocznej i  rocznej z przedmiotów na tydzień przed klasyfikacją,

20) pisemnego poinformowania przez wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją o ocenie niedostatecznej z przedmiotu,

21) zwolnienia z odpowiedzi w przypadku udziału w dniu poprzedzającym w rozgrywkach sportowych lub występach artystycznych,

22) udziału w wycieczkach, wyjazdach śródrocznych w ramach ,,zielonej szkoły”, organizowanych przez szkołę, gimnazjum,

23) wypoczynku na przerwach,

24) organizowania imprez klasowych, szkolnych poprzez działalność samorządową pod opieką wychowawców,

25) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.     

 

3. Uczniowi pomaga się w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej poprzez:

1) pogadanki na temat wyboru przyszłego zawodu na lekcjach,

2) przedstawienie ofert szkół ponadgimnazjalnych i zasad rekrutacji do nich:

a) na lekcjach wychowawczych,

b) podczas spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

c) uczestnictwo w „Dniach Otwartych”, ,,Dniach Kariery”  organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne,

d) uczestnictwo w konkursach organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne,

3) konsultacje dotyczące doradztwa zawodowego z pedagogiem szkolnym od II semestru każdego roku szkolnego,

4) współpracę z mobilnymi centrami informacji zawodowej.

 

§ 40

 

OBOWIĄZKI  UCZNIA

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie zespołu, a zwłaszcza:

1) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu kolegów, nauczycieli i innych pracowników zespołu,

2) uzupełniać braki wynikające z absencji,

3) prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe  zgodnie z wymogami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania,

4) szanować sprzęt szkolny, wyposażenie sali, pomieszczeń, dbać o ład i porządek w klasie, w szkole. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywających w miejscu jej dokonania.

5) wystrzegać się szkodliwych nałogów, nie wnosić na teren szkoły tytoniu, alkoholu, narkotyków,

6) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

7) przeciwstawiać się przejawom brutalności, przemocy i poniżania,

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia,

10) w pomieszczeniach szkolnych ściągać wierzchnie okrycia, pozostawiać je w miejscach do tego wyznaczonych,

11) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora zespołu, rady  pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

12) posiadać aktualną legitymację szkolną.

 

2. Zabrania się uczniom wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu               i życiu.

 

3. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.

4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji, kontrolują jej stan po skończonych zajęciach. 

 

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw oraz imprez szkolnych.

 

6. Na terenie szkoły uczeń może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych tylko podczas przerw. Szczegółowe zasady określają ,,Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych”.

Za przyniesiony do szkoły  sprzęt elektroniczny odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). 

 

7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (opiekuna prawnego).

 

8. Każdy uczeń szkoły podstawowej  ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka jako  dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą.

 

9. Rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność ucznia niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

§ 41

 

1. W codziennym ubiorze ucznia zaleca się:

1) zachowanie skromności, estetyki stosownej do miejsca pracy i nauki,

2) uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy); w oddziałach przedszkolnych obowiązuje obuwie zmienne,

3) uczeń ma obowiazek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki wyglądu.

 

2. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji (szkoły, klasy),

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

 

3. Przez strój galowy należy rozumieć:

1) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka,

2) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

 

4. Przestrzeganie zasad dotyczących wyglądu zewnętrznego ucznia nie może mieć wpływu na oceny z  zajęć edukacycjnych.

 

 

 

 

 

 

§ 42

 

nagrody i wyróżnienia

 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły, środowiska uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1)  pochwała wychowawcy wobec klasy,

2)  pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów, nauczycieli i rodziców,

3) nagroda pieniężna, jeżeli Rada Rodziców będzie dysponować odpowiednimi funduszami,

4) nagroda rzeczowa,

5) dyplom uznania,

6) stypendium motywacyjne (warunki przyznawania określa „Regulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia w nauce i sporcie”),

7) świadectwo z wyróżnieniem,

8) tytuł najlepszego  absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum (zasady przyznawania określa „Regulamin przyznawania tytułu najlepszego absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2”),

9)  notatka o osiągnięciach na stronie internetowej szkoły,

10) eksponowanie  zdobytych przez uczniów dyplomów, pucharów w gablotach szkolnych, izbie pamięci.

 

2. Znaczące osiągnięcia indywidualne w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

 

§ 43

 

KARY

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu zespołu i obowiązujących  regulaminów poprzez:

1) ustne  upomnienie wychowawcy klasy podczas rozmowy indywidualnej,

2) ustne upomnienie wychowawcy  w obecności rodziców (prawnych opiekunów),

3) pisemną naganę wychowawcy z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły,

4) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

5) wezwanie przed Komisję Wychowawczą (w przypadku, gdy wcześniejsze kary nie wpłynęły na zmianę zachowania ucznia). W jej skład wchodzą: dyrektor, pedagog, wychowawca, przedstawiciel rodziców, w uzasadnionych przypadkach funkcjonariusz policji do spraw nieletnich lub straży  miejskiej.

a) z przebiegu sporządza się protokół,

b) uczestniczące strony spisują kontrakt.

 

2. Dyrektor zespołu na podstawie uchwały rady pedagogicznej może wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

1) notorycznie łamie przepisy statutu szkoły, obowiązujące regulaminy, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

2) jego pobyt w szkole zagraża dobru i/lub bezpieczeństwu innych uczniów,

3) lekceważy i znieważa pracowników szkoły,

4) przynależy do negatywnych grup rówieśniczych, 

5) dopuszcza się czynów łamania prawa, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

 

3. Wniosek o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym powinien zawierać : 

1) dane osoby wnioskującej,

2) dane osobowe ucznia,

3) uzasadnienie wniosku:

a) diagnozę określającą przyczyny decydujące o przeniesieniu ucznia,

b) podjęte do tej pory środki zaradcze wobec ucznia,

c) przewidywane skutki przeniesienia ucznia do innej szkoły,

d) wskazanie propozycji szkoły, która może przyjąć ucznia.

 

4. Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub przewodniczący samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora zespołu             w terminie 2 dni, od dnia otrzymania kary.

 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

2) odwołać karę,

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 

6. Od decyzji podjętej przez dyrektora zespołu odwołanie nie przysługuje.

 

7. Spory między rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami rozstrzyga dyrektor zespołu.

 

8. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 

§ 44

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

 

1. W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (opiekunowie prawni) złożyć pisemne zażalenie do wychowawcy klasy/pedagoga szkolnego. 

 

2. Wychowawca klasy/pedagog szkolny w ciągu 7 dni od jego złożenia rozpatruje zażalenie i informuje pisemnie ucznia lub jego  rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych działaniach.  

 

3. W przypadku odwołania się  ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) od decyzji wychowawcy/pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły, powołuje się zespół, który rozpatruje odwołanie . W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor zespołu lub wicedyrektor,

2) pedagog szkolny,

3) opiekun samorządu uczniowskiego.

 

4. Decyzja zespołu w formie pisemnej przedłożona jest rodzicom (opiekunom prawnym) w ciągu 14 dni.

 

5. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

 

6. W przypadku naruszania praw ucznia przedstawiciele samorządu klasowego mogą za pośrednictwem samorządu uczniowskiego wnieść skargę lub wniosek do dyrektora zespołu. Opiekunowie samorządu uczniowskiego dokonują kwalifikacji skargi lub wniosku i podejmują decyzje co do  trybu załatwienia.  Szczegółowe zasady reguluje ,,Procedura przyjmowania i rozpatrywania przez samorząd uczniowski  skarg i wniosków dotyczących praw ucznia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANA SKARG I WNIOSKÓW

 

                                                                 § 45

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) oraz uczniowie mają prawo składania skarg i wniosków w sprawie zadań i działalności zespołu.

 

2. Wnoszący skargi są przyjmowani przez dyrektora lub wicedyrektora.

 

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemne.

 

4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

 

5. Szczegółowe zasady przyjmowania i rejestrowania określają ,,Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie- Gorcach”.

 

6. Sekretariat zespołu prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 

7. Do rejestru nie wpisuje się skarg, które nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego.

 

8. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki:

1) liczba porządkowa,

2) data wpływu skargi,

3) nazwa podmiotu przekazującego skargę (data i znak pisma)

4) nasz znak,

5) data zlecenia załatwienia skargi,

6) przedmiot skargi,

7) termin załatwienia skargi.

 

9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

10. Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1) kwalifikowania wniosku jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor zespołu,

2) każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywania jest do rejestru skarg i wniosków,

3) jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,

4) skargi i wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

 

12. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

§ 46

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Statut uchwalono dnia 17 lutego 2015 r. uchwałą rady pedagogicznej nr 4/2014/2015 w dniu 17 lutego 2015 r.

2.  Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od uchwalenia.

3. Dyrektor zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

4.  Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

Boguszów-Gorce, 17 luty 2015 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adeart Kogut 22-03-2015 22:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Adeart Kogut 13-04-2018 14:09