Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 ZAŁĄCZNIK Nr 1

                     

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM

OCENIANIA

 

Zespołu Szkół Samorządowych

w  Boguszowie – Gorcach

 

Spis treści:

 

1.

Ogólne zasady oceniania ………………………………………...

str. 2

2.

Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych oraz zwalniania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ……………………………

 

str. 5

3.

Ocenianie i klasyfikowanie w klasach I – III ……………………

str. 6

4.

Ocenianie i klasyfikowanie w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum ………………………………….

 

str. 9

5.

Ocena z zachowania ……………………………………………..

str. 16

6.

Ocena z zachowania w klasach I-III …………………………….

str. 17

7.

Ocena z zachowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej         i I-III gimnazjum ……………………………………………...…

 

str. 18

8.

Klasyfikacja śródroczna i roczna………………………………..

str. 24

9.

Egzamin klasyfikacyjny …………………………………………

str. 27

10.

Egzamin poprawkowy …………………………………………..

str. 29

11.

Tryb odwoławczy od oceny …………………………………….

str. 30

12.

Sprawdzian po szkole podstawowej i egzamin po gimnazjum ….

str. 33

13.

Postanowienia końcowe …………………………………………

str. 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA.

§ 1.

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

§ 2.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

    oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                  

    o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach

     ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

                wychowawczej.

 

 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                    z obowiązkowych   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej   zachowania, według skali o której mowa w § 12 ust.1.

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  według skali, o której mowa w § 12 ust.1.

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)  informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne powinno być:

1) systematyczne świadomie wkomponowane w proces dydaktyczny: minimum trz oceny w semestrze przy jednej godzinie zajęć tygodniowo;

2)  różnorodne – metody kontroli dobrane adekwatnie do podmiotu oceny;

3)  wielostronne – ocena wiedzy, umiejętności oraz postaw,

4)  jawne i zaopatrzone w rzeczowy ustny komentarz uzasadnienie oceny i wskazówki   dla ucznia do dalszej pracy.

§ 3.

1. Nauczyciele, w ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizacji podstawy programowej;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.  Obowiązkiem ucznia nieobecnego w szkole w dniu, w którym nastąpiło zapoznanie                z  zasadami oceniania obowiązującymi w szkole jest samodzielne zapoznanie się z tymi  zasadami.

3. Potwierdzeniem faktu, ze uczeń  zapoznał się z zasadami oceniania jest wpis w postaci tematu w dzienniku lekcyjnym.

4. Rodzic (prawny opiekun) nieobecny na zebraniu, na którym następuje ustne zapoznanie            z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole może zwrócić się z prośbą do nauczyciela lub dyrektora szkoły o udostępnienie zasad oceniania obowiązujących w szkole.

5. Potwierdzeniem faktu, że rodzic (prawny opiekun) zapoznał się z zasadami oceniania jest podpis na liście obecności rodziców na zebraniu.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 4.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są o osiągnięciach edukacyjnych                          i zachowaniu uczniów:

1) podczas zebrań rodziców;

2) podczas rozmów indywidualnych nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami);

3) poprzez wpisy ocen cząstkowych do zeszytów, zeszytów ćwiczeń;

4) w czasie rozmów telefonicznych;

5) poprzez adnotacje w dzienniczku ucznia w przypadku klas I-VI.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce                     i zachowaniu otrzymują list gratulacyjny.

§ 5.

1. Wychowawcy klas informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej niedostatecznej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na miesiąc przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

2. Dopuszcza się zawiadamianie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej niedostatecznej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej listem poleconym.

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania               w terminie 7 dni  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

 

ZASADY DOSTOSOWYWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ

ZWALNIANIA Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

§ 6.

1. Nauczyciel, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające                   z podstawy programowej kształcenia ogólnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 7.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z oświadczeniem do dyrektora szkoły, iż zapewniają opiekę dziecku w czasie zajęć.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,             w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub ,,zwolniona”.

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,       z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

5. W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub ,,zwolniona”.

§ 8.

7. Uczeń ma prawo w poszczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza, poradnię   psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego  w domu.

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE W KLASACH I-III

 

§ 9.

1. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową, z wyjątkiem religii, gdzie oceny ustala się w stopniach opisanych w § 12 ust.1. Ocenianie w ramach obowiązkowych zajęć z języka obcego odbywa się na zasadach opisowych według ustaleń nauczyciela prowadzącego.

2. Ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ocenę opisową przygotowuje nauczyciel, przekazując jej kserokopię rodzicom, którą mają obowiązek podpisać.

3. Ocena roczna jest oceną opisową. Na świadectwie dokonuje się opisu osiągnięć ucznia   w edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, artystycznej (muzycznej,   plastycznej, technicznej), motoryczno- zdrowotnej.

  4. Ocenę śródroczną  i roczną ustala nauczyciel na podstawie systematycznych obserwacji   zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym.

5. W ocenie bieżącej ucznia stosuje się ocenę pisemną, słowną (pochwała lub nagana) wyrażoną ustnie lub wyrażoną symbolem literowym.

6. Oceniając postępy edukacyjne ucznia, nauczyciel stosuje oceny słowne  i odpowiadające im symbole literowe.

§ 10.

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie następujących kryteriów :

Ocena

Uczeń:

wspaniale

a)samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe zarówno                   w sferze   edukacyjnej jak i społecznej,

b)aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,

c)sumiennie przygotowuje się do zajęć,

d)sięga do różnych źródeł informacji,

e)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

f)pracuje w dobrym tempie,

g)jego wiedza wykracza poza podstawę programową.

bardzo dobrze

bardzo ładnie

a)podejmuje udane próby rozwiązywania sytuacji problemowych,

b)aktywnie pracuje podczas zajęć,

c)przygotowuje się do lekcji,

d)rozwija swoje zainteresowania,

e)operuje zdobytymi wiadomościami,

f)kończy prace w przewidzianym czasie,

g)opanował wiedzę zawartą w podstawie programowej.

dobrze

ładnie

a)rozwiązuje sytuacje problemowe przy współudziale nauczyciela,

b)chętnie pracuje na zajęciach,

c)przygotowuje się do lekcji,

d)w sposób właściwy wykorzystuje zdobyte wiadomości,

e)tempo pracy zgodnie z przewidzianym czasem.

słabo

a)większość zadań wykonuje z pomocą nauczyciela,

b)nie przygotowuje się systematycznie do zajęć,

c)jest mało aktywny podczas lekcji,

d)ma trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie

 programowej.

bardzo słabo

a)oczekuje stałej pomocy nauczyciela podczas pracy na lekcji,

b)jest często nieprzygotowany do zajęć,

c)zachowuje się w sposób bierny na lekcji,

d)pracuje w bardzo wolnym tempie, często nie kończy pracy.

nie umiesz

a)nie opanował  wymagań zawartych w podstawie programowej,

b)nie wykazywał chęci ani zainteresowania w przyswajaniu wiedzy                                                     

                i umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela.

 

2. W dzienniku lekcyjnym powyższe oceny słowne zastępuje się symbolem literowym:

1) wspaniale W lub Wsp.

2) bardzo dobrze B lub Bdb.

3) dobrze D lub Db.

4) słabo S lub Sł.

5) bardzo słabo BS lub Bsł.

6) nie umiesz N.

3. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i zawiera umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

4. Uzupełnieniem oceny bieżącej wyrażonej symbolem są informacje zawarte w dzienniku    lekcyjnym.

5. Ocena bieżąca jest oceną wyjściową do sformułowania oceny opisowej śródrocznej             i rocznej z uwzględnieniem umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

6. W edukacji wczesnoszkolnej ocena z zachowania jest ocena opisową.  Zapisy bieżących obserwacji z zachowania uczniów są notowane w dzienniku.

 7. Ocena opisowa z zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

 

 

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I I-III GIMNAZJUM

§ 11.

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego opracowuje wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznej i rocznych ocen klasyfikacyjnych           z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Rolą oceny jest:

1)  informacja o stopniu opanowania umiejętności i wiadomości przez ucznia – dla  ucznia, nauczyciela i rodzica;

2)motywacja ucznia, rodzica, nauczyciela;

3)sprawdzanie skuteczności metod i form pracy nauczyciela oraz ich doskonalenie;

4)kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, 

5)

6)przygotowanie do nieustającego w życiu procesu oceniania.

4. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

2) systematyczność pracy ucznia;

3) samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;

4) zaangażowanie i kreatywność ucznia;

5) umiejętność prezentowania wiedzy;

6)umiejętność współpracy w grupie.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć artystycznych                                 i technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 12.

1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI  szkoły podstawowej i I-III gimnazjum ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – oznaczenie cyfrowe – 6 – skrót literowy – cel

2) stopień bardzo dobry  – oznaczenie cyfrowe – 5 – skrót literowy – bdb

3)stopień dobry – oznaczenie cyfrowe – 4 – skrót literowy – db

4)stopień dostateczny – oznaczenie cyfrowe – 3 – skrót literowy – dst

5)stopień dopuszczający  – oznaczenie cyfrowe – 2  – skrót literowy – dop

6) stopień niedostateczny  – oznaczenie cyfrowe – 1 – skrót literowy – ndst

2. W dzienniku lekcyjnym można zapisać następujące oceny bieżące: 6, -6, +5, 5, -5, +4, 4,        -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, +1, 1.

3. Oceny w ciągu semestru powinny być zapisywane w dziennikach cyframi 1- 6, zaś śródroczne - zgodnie z przyjętymi skrótami bądź w pełnym brzmieniu, a roczny – tylko w pełnym brzmieniu.

4.  Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” oraz skróty: nb -  nieobecny; np – nieprzygotowany (brak podręcznika, ćwiczeń, przyborów szkolnych, niegotowość do odpowiedzi ustnej);         bz – brak zadania; zw – zwolniony .

§ 13.

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej cztery z wymienionych  poniżej warunków:

a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę      programową kształcenia ogólnego;

      b) potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);

             c) proponuje rozwiązania nietypowe;

                         d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach szczebla wyższego niż     rejonowy;

  e) podejmuje własną działalność twórczą;

                          f) uczestniczy w zajęciach dodatkowych.

             2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone              w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

b)potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań       w nowych sytuacjach;

c)wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać   z różnych źródeł wiedzy.

            3)  Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który:

a)opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone                   w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

b)poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów;

c)potrafi korzystać z wykresów, tablic, słowników i innych źródeł wiedzy.

            4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;

b)poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów;

c)potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak wykresy, tablice, słowniki, itp.

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych                 w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;

b)rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o elementarnym stopniu trudności.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;

b)nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych                               o elementarnym stopniu trudności,  nawet z pomocą nauczyciela;

c)nie potrafi korzystać z takich źródeł wiedzy jak wykresy, tablice, mapy, słowniki, nawet z pomocą nauczyciela;

d)nie skorzystał z pomocy nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

§ 14.

1. Ocenianie bieżące polega na doraźnym ocenianiu wysiłków ucznia podczas zajęć edukacyjnych przez prowadzącego te zajęcia nauczyciela.

2. Ocenianie bieżące winno być prowadzone przez nauczyciela systematycznie.

3. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:

Minimalna

ilość  ocen

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

3

4

6

8

10

1

2

3

4

5

 

§ 15.

1. Osiągnięcia ucznia nauczyciel ocenia poprzez kontrolę ustną i pisemną.

2. Kontrola ustna sprawdza takie umiejętności jak:

1) umiejętność wypowiedzi ustnej;

2) stopień rozumienia czytanego tekstu;

3) analizowanie materiałów źródłowych;

4) planowanie prowadzenia obserwacji oraz doświadczeń przedstawianie wyników         w postaci graficznej (omawianie tabel, wykresów, rysunków, schematów).

 

 

3.  Kontrola pisemna to:

1) piętnastominutowe kartkówki, obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich   tematów,

2) prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania na dany temat przeprowadzone po dziale programowym lub w jego trakcie,

3) w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy prace klasowe,  sprawdziany, testy, nie więcej niż jedna dziennie.

§ 16.

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Jeżeli projekt edukacyjny ma charakter projektu przedmiotowego nauczyciel może wpisać ocenę z jego realizacji jako jedną z ocen cząstkowych.

§ 17.

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub zespoły przedmiotowe mogą przeprowadzać wewnątrzszkolne badania kompetencji zakresem obejmujące wymagania zawarte                       w podstawie programowej.

2. Oceny z wewnątrzszkolnych badań kompetencji w gimnazjum (diagnoza wstępna uczniów klas I, badanie kompetencji klas II, próbny egzamin gimnazjalny) mogą być uwzględnione jako oceny cząstkowe z odpowiadających im przedmiotów zgodnie ze skalą opisaną w  § 18 ust.3.

§ 18.

1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i testów przelicza się  na stopnie według   następującej skali:

100% - 90%    bardzo dobry

 89% - 75%     dobry

 74% - 55%     dostateczny

 54% - 30%     dopuszczający

 29% - 0%       niedostateczny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową kształcenia ogólnego z danego przedmiotu.  

§ 19.

1. Prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania na dany temat zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym. Podany jest także zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.

3. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście jest zobowiązany je napisać              w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, testu. Poprawa ta  jest dobrowolna i może się odbyć w czasie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela. Uczeń poprawia pracę tylko raz               i brana jest pod uwagę ocena wyższa.

5.  Stopień uzyskany podczas poprawy wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia       z tego sprawdzianu, testu czy pracy klasowej. 

6. Przy dłuższej nieobecności ucznia (powyżej jednego tygodnia)  spowodowanej chorobą uczeń ma prawo nie być oceniany przez okres uzgodniony z nauczycielem danego przedmiotu.

7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji oraz braku zadania domowego w wymiarze:

             1)  przedmioty powyżej dwóch godzin w tygodniu – dwa razy  w semestrze,

             2)  przedmioty do dwóch godzin w tygodniu – jeden  raz  w semestrze.

8. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak podręcznika, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego.

9. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej, sprawdzianu i testu ma obowiązek podać punktację , tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. 

10. Nauczyciel ma prawo przerwać  pracę klasową, sprawdzian, test uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania niesamodzielność  pracy.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

12. Aktywność na lekcjach nagradzana jest ocenami cząstkowymi:

           1) ,,+” na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Przez     aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych            odpowiedzi, aktywną pracę w grupie, rozwiązywanie zadań dodatkowych,            przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcje.

2) ,,- ” na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych   przedmiotów.

Mogą one wynikać z pasywnej postawy ucznia na zajęciach, dezorganizowaniu pracy zespołu, niewykonywaniu poleceń nauczyciela, braku podstawowych pomocy dydaktycznych.

13. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe: udział w projektach edukacyjnych, olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych.              

14. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,  wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

15. Każdy uczeń i jego rodzice ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji               z nauczycielem w terminie ustalonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

16. Uczniowi, który reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach itp. wpisuje się nieobecność  usprawiedliwioną. Nieobecności te nie są wliczane do nagrody za 100 % frekwencję.

17. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  Sprawdzone i ocenione prace pisemne (z wyjątkiem piętnastominutowych sprawdzianów) uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z nimi w czasie zebrań z rodzicami lub indywidualnych rozmów z nauczycielem przedmiotu.

18. Obowiązkiem ucznia jest wpisanie każdej oceny do dzienniczka ucznia lub                          umożliwienie wpisania oceny nauczycielowi w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeń.

 

 

 

OCENA Z ZACHOWANIA

§ 20.

1. Śródroczna  i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

OCENA Z ZACHOWANIA W KLASACH I-III

§ 21.

1. Ocena z zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową obejmującą następujące kryteria:

1) Kultura osobista: ocenie podlega to, czy uczeń jest uczciwy; szanuje godność własną i innych;  zna i przestrzega zasady oraz obowiązki wynikające z roli ucznia, Polaka, Europejczyka; przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; jest tolerancyjny i taktowny, usposobiony życzliwie do otoczenia; przestrzega zasad kultury słowa; dba o swój wygląd zewnętrzny; dba        o mienie klasy i szkoły,

2) Zaangażowanie: ocenie podlega to, czy uczeń sumiennie wywiązuje się                         z powierzonych obowiązków; systematycznie odrabia prace domowe i zawsze jest przygotowany do zajęć; jest pracowity i obowiązkowy; regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności ma usprawiedliwione; chętnie podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska; bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,

3) Kontakty interpersonalne: ocenie podlega to, czy uczeń przejawia odpowiedni stosunek do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów; umiejętnie i zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej; jest koleżeński; potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin; dokonuje samooceny własnego postępowania,

4) Szczególne osiągnięcia: ocenie podlega to, czy uczeń bierze udział w zawodach sportowych, w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych.

2. Zachowanie bieżące ocenia nauczyciel, przyznając znaki literowe, uwzględniając pięciostopniowość: W, B, D, N, Nd.

3. Kryteria w przyznawaniu poszczególnych znaków:

1) W (ocenę wzorową) otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkie wymienione kryteria oraz angażuje się w sprawy szkoły i klasy ze zwróceniem uwagi na

     szczególne osiągnięcia;

2)  B (ocenę bardzo dobrą) otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkie wymienione   kryteria;

3)  D (ocenę dobrą) otrzymuje uczeń, który przestrzega prawie wszystkich wyżej  wymienionych kryteriów;

4) N (ocenę niepokojącą) otrzymuje uczeń, który nie przestrzega większości wyżej  wymienionych kryteriów;

5) Nd (ocenę nieodpowiednią) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej     wymienionych kryteriów;

4. Uzupełnieniem oceny bieżącej wyrażonej symbolem są informacje zawarte w dzienniku    lekcyjnym.

5. Ocena bieżąca jest oceną wyjściową do sformułowania oceny opisowej śródrocznej               i rocznej z uwzględnieniem wyszczególnionych kryteriów. Zapisy bieżących obserwacji             z zachowania uczniów są notowane w dzienniku.

 6.  Ocena opisowa z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocji do klasy programowo wyższej.

 

OCENA Z ZACHOWANIA                                                                                                      W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ i I-III GIMNAZJUM

§ 22.

1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)wzorowe;

2)bardzo dobre;

3)dobre;

4)poprawne;

5)nieodpowiednie;

6)naganne.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej    z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5. Ocena z zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Ocena wychowawcy jest decydująca.

8. Uczniom gimnazjum, którzy biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego dodatkowo ocenia się ich zaangażowanie w jego realizację według odpowiednich kryteriów wymienionych w punkcie 9.

9. Kryteria ocen zachowania:

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)jest wzorem dla innych;

b)wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;

c)dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

d)jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);

e)okazuje szacunek osobom starszym;

f)rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

g)jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

h)jest uczciwy;

i)jest zawsze przygotowany do zajęć

j)jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

k)reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach;

l)wzorowo pełni dyżury klasowe i  sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

m)wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

n)wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:

o)przestrzega zasad higieny osobistej;

p)do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór;

r)na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

s) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;

t)   bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

u) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)wypełnia wszystkie obowiązki zawarte w Statucie Szkoły;

b)chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

c)systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

d)nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,

e)troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;

f)dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych                      i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

g)prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

h)jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;

i)okazuje szacunek osobom starszym;

j)rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

k)dba o swój estetyczny wygląd:

l)przestrzega zasad higieny osobistej;

m)do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór;

n)na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

o)dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

p)jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;

r)   bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

s)   uczęszcza na zajęcia, ma nieusprawiedliwione 10 godzin  nieobecności;

t) bierze czynny udział w projekcie, wykazuje się  zaangażowaniem, dużą samodzielnością i kreatywnością podczas przygotowania i realizacji poszczególnych etapów projektu.

3)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

a)przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły;

b)bierze udział w życiu klasy i szkoły;

c)dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

d)systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich;

e)nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uwag;

f)szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;

g)dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                     i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

h)jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom               i pracownikom szkoły;

i)jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych                                  i niepełnosprawnych;

j)dba o swój estetyczny wygląd

k)przestrzega zasad higieny osobistej;

l)do szkoły ubiera się schludnie i skromnie;

m)na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

n)dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;

o)jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

p)przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

r) bierze czynny udział w projekcie,  aktywnie współpracuje z pozostałymi uczestnikami projektu jednak nie inicjuje działań oraz samodzielnie nie podejmuje decyzji.

 

 4)  Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :

a)na ogół spełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia);

b)uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

c)na ogół  systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji;

d)otrzymuje nieliczne, uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;

e)poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;

f)na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

g)przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

h)przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;

i)szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

j)nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi            i słabszymi;

k)stara się unikać kłótni i konfliktów;

l)wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

m)stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

n)stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;

o)stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 50 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze;

p)uczeń bierze udział w projekcie nie wykazując się aktywnością,  wykonuje jedynie powierzone mu zadania, nie przejawia inicjatywy;

 

 

   5)  Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :

a)często łamie zasady Statutu Szkolnego;

b)lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);

c)nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;

d)ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

e)nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas uroczystości );

f)nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;

g)nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;

h)nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;

i)swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);

j)bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;

k)ulega nałogom;

l)często spóźnia się na lekcje, ma do 100 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze;

m)uczeń odmawia udziału w projekcie lub nie wykonuje powierzonych mu zadań.

 6)  Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a)nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

b)nie przestrzega zasad Statutu Szkolnego;

c)nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

d)swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji; daje zły przykład rówieśnikom; wpływa na nich demoralizująco; zagraża bezpieczeństwu własnemu     i innych;

e)prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;

f)znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

g)rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się                      z obowiązku naprawienia szkody;

h)wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny                  i agresywny;

i)ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

j)wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad 150 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

10. W przypadku rażącego naruszenia zasad właściwego postępowania (duża ilość godzin nieusprawiedliwionych, lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, kradzieże, pobicia, stosowanie używek, duża ilość uwag) – niezależnie od sumy uzyskanych punktów w dziewięciu kategoriach – wychowawca po konsultacji z radą pedagogiczną  i  radą klasową uczniów może obniżyć ocenę z zachowania.

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA.

 § 24.

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, jednakże ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

4. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza,  poradnię psychologiczno – pedagogiczną, poradnię specjalistyczną a także na wniosek nauczyciela uczącego w danej klasie w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 6. Niedostateczna śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzasadniana jest w formie pisemnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

7. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidzianym rocznym (śródrocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

8. Nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczący mają obowiązek wpisania ocen śródrocznych i rocznych do dziennika lekcyjnego.

9. Wychowawcy klas IV-VI i I-III gimnazjum  informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o wpisanych do dziennika lekcyjnego śródrocznych                     i rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Zapoznanie się z wpisanymi do dziennika ocenami uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem.

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,    określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem punktu 11.

 11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń,  który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

12.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę/y niedostateczną/e lub był niesklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów  jest zobowiązany do ich poprawy na zasadach i w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu, nie później niż do 10 marca danego roku kalendarzowego.

13. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja skończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu po gimnazjum.

14. Uczeń klas I –III szkoły podstawowej spełnia warunki do promocji z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnął co najmniej bardzo dobre wyniki z poszczególnych edukacji.

15.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne             z wyróżnieniem.

16. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

17. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną,   a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasie programowo niższej– celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 10, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.11 .

§ 25.

1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na śródrocznym i rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,            z uwzględnieniem  indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY.

 § 26.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może  na swój wniosek lub wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3 składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w formie pisemnej do dyrektora zespołu w sekretariacie szkoły nie później niż jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja  powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:                           

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko           kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający             w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona          w wyniku egzaminu poprawkowego.

EGZAMIN POPRAWKOWY.

§ 27.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                 w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego       w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę .

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

TRYB ODWOŁAWCZY OD OCENY.

 § 28.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie późnij jednak niż w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                 w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z tej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor  albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN PO GIMNAZJUM

§ 29.

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                     w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.”,

  1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4.Sprawdzian i egzaminy przeprowadza się w kwietniu, zgodnie z procedurami                     i  w  terminach  ustalonych przez  Centralną Komisję Egzaminacyjną.

5. W klasie VI  sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz                       z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)  w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

6. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności              z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

7. Do części drugiej sprawdzianu i części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia oraz słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do:

a) części drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń  szkoły podstawowej uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego, więcej niż jednego języka obcego nowożytnego;

b) części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

2) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

9.Deklarację, o której mowa składa się nie później niż do dnia 20 września  roku szkolnego,  w którym jest przeprowadzany egzamin. Rodzice ucznia mogą dokonać zmiany wybranego języka nie później niż na 3 miesiące przed planowanym terminem sprawdzianu/egzaminu.

10. Informację o języku obcym, z zakresu którego dany uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. Listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.   

11.Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

12.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad otrzymują z celującą roczną () ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej () oceny klasyfikacyjnej z , otrzymuje             z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

13.Wynik sprawdzianu/egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej/                    gimnazjum. Wyniku sprawdzianu/egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

14.Wyniki sprawdzianu/egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na          7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

15.Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu lub egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

16.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu/ egzaminu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do Komisji Okręgowej. 

17.Protokoły przebiegu sprawdzianu/egzaminu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu/egzaminu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami

§ 30.

1.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o których mowa w ustawie o systemie oświaty w art. 71 b ust. 3b ustawy z zastrzeżeniem ust.2. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, egzamin.

2.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.Opinia, o której mowa w ust. 2 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, z tym że: w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niżpo ukończeniu szkoły podstawowej.

4.Opinię, o której mowa w ust. 2 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają   dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian/egzamin.

5.Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach         i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6.Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

7.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu.

8. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części drugiej sprawdzianu oraz z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

§ 31.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych        o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu;

2) w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej albo gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

3. Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

4. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym                           i rozszerzonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 § 29.

1. Ustalenia szczegółowe dotyczące oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania zostały opracowane przez nauczycieli w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

2. Przedmiotowe Systemy Oceniania muszą być zgodne z ogólnymi założeniami zawartymi  w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

3. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adeart Kogut 22-03-2015 22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adeart Kogut 22-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Adeart Kogut 29-05-2022 15:16