Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bronisława Malinowskiego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

  

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM

OCENIANIA

Zespołu Szkół Samorządowych

w  Boguszowie – Gorcach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis  treści

 

Rozdział I

Cele systemu oceniania ...............................................................................  str.2

Rozdział II

Ocenianie wewnątrzszkolne ........................................................................ str. 5

Rozdział III

Oceny z zachowania .................................................................................... str. 12

Rozdział IV

Kontrola osiągnięć uczniów ........................................................................ str. 18 Rozdział V

Klasyfikacja semestralna i roczna ............................................................... str. 20

Rozdział VI

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy ...................................................... str. 22

Rozdział VII

Sprawdzian po kl.VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny.............  str. 25

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

 

§ 1

 

Cele  systemu  oceniania:

 

1.Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.

2. Ukierunkowanie jego dalszej pracy.

3. Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

4. Kształcenie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie, kierowanie się nimi we  

   własnym działaniu.

5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

6. Dostarczenie rodzicom bieżących informacji o postępach.

7. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami,  programów oddziaływań

    adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

                                                                                          

 

§ 2

 

Czynniki  mające  wpływ  na  system  oceniania:

 

 

1.      Postawy programowe.

2.      System klasyfikowania i promowania oraz dokumenty MEN.

3.      Standardy osiągnięć i wymagań.

4.      System egzaminów zewnętrznych.

5.      Osoby zaangażowane  w szkolny system oceniania i odbiorcy informacji.

6.      Program szkoły.

7.      Zasoby szkoły.

8.      Stan wiedzy pedagogicznej nauczycieli.

9.      Oferty rynku wydawniczego.

 

 

 

§3

 

Kryteria  szkolnego  oceniania:

 

 

1.      Wymagania programowe.

2.      Wkład pracy ucznia.

3.      Możliwości intelektualne ucznia

4.      Poziom klasy.

5.      Poziom szkoły.

6.      Sytuacja rodzinna.

7.      Respektowanie norm społecznych.

8.      Szczegółowe kryteria ocen i przedmiotowe systemy oceniania, warunki i tryby z poszczególnych przedmiotów są dołączone w postaci załączników i stanowią integralną część WSO.

 

 

§ 4

 

Warunki  do nabywania wiedzy iumiejętnościw zakresie:

 

1. Uczenia się:

 

           1. Zdobywania wiedzy i umiejętności.

           2.Rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych.

           3.Organizowania procesu uczenia się i przyjmowania odpowiedzialności za własne  

              wykształcenie.

           4.Wykorzystywania doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy.

 

2. Myślenia:

 

 1. Dostrzegania związków przyszłości z teraźniejszością, przyczynowo – skutkowych i zależności funkcjonalnych.
 2. Radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk; ich całościowym i kontekstowym postrzeganiem.

 

3.Poszukiwania:

 

1.Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym   

   rozważnego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.

 

4.Działania:

 

 1. Organizowania pracy własnej i innych; opanowania techniki i narzędzi pracy.
 2. Projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki. Racjonalnego gospodarowania czasem.

 

5. Doskonalenia się:

 

1.      Oceny postaw i postępowania własnego i innych zgodnie z przyjętymi normami i systemem wartości uniwersalnych.
 1. Przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych.
 2. Elastycznego reagowania w obliczu zmiany, poszukiwania nowych rozwiązań, stawiania czoła przeciwnościom.
 3. Utrzymywania zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

6. Komunikowania się:

 

 1. Skutecznego komunikowania się.
 2. Prezentacji własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego zdania.
 3. Gotowości wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, rozwiązywania konfliktów.
 4. Korzystania z nowych technologii komunikowania się.

 

7. Współpracy:

 

1.      Pracy w grupie, negocjowania i osiągania porozumienia, podejmowania decyzji grupowych; stosowania procedur demokratycznych.

 1. Nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, budowania więzi międzyludzkich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

§ 1

 

Ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje:

 

 

1.      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

2.      Bieżące  ocenianie  semestralne.

3.      Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).

4.      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

5.   W  klasach I – III  ocenianie ma na celu:

 

1.  informowanie ucznia o poziomie jego umiejętności edukacyjnych,

2.  wspieranie i wskazywanie kierunków rozwoju ucznia,

3.  rozbudzanie motywacji uczenia się,

4.  dostarczanie rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej poziomu umiejętności       

           dziecka,

5.  doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego

 

§ 2

 

Ocenianie  wewnątrzszkolne  w klasach I - III

 

  1. Zasady szkolnego systemu oceniania uczniów kl. I – III:

 

1.     w klasach I-III ocena semestralna i roczna jest oceną opisową, z wyjątkiem   

      religii, gdzie oceny ustala się w stopniach opisanych w § 3

2.     ocena opisowa za I semestr ma charakter informacyjny, diagnostyczny i

      motywacyjny; ocenę opisową przygotowuje nauczyciel, przekazując jej

                        kserokopię rodzicom, którą mają obowiązek podpisać,

3.     ocena roczna jest oceną opisową; na świadectwie dokonuje się opisu osiągnięć

     ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, artystycznej   

     (muzycznej, plastycznej, technicznej), motoryczno- zdrowotnej,

4.     ocenę semestralną i roczną ustala nauczyciel na podstawie systematycznych

         obserwacji zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym,

5.     w ocenie bieżącej ucznia stosuje się ocenę pisemną, słowną (pochwała lub

         nagana) wyrażoną ustnie lub wyrażoną symbolem literowym.

6.     oceniając postępy edukacyjne ucznia, nauczyciel stosuje oceny słowne

         i odpowiadające im symbole literowe.

 

2. Kryteria oceny zajęć dydaktycznych kl. I – III szkoły podstawowej:

 

               1. Wspaniale   

                    Uczeń:

       a) potrafi samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zarówno w sferze  

           edukacyjnej jak i społecznej,

       b) aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,

       c) sumiennie przygotowuje się do zajęć,

       d) sięga do różnych źródeł informacji,

       e) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

       f) pracuje w dobrym tempie,

       g) jego wiedza wykracza poza program,

 

             2. Bardzo dobrze (bardzo ładnie)

                 Uczeń:

       a) podejmuje udane próby rozwiązywania sytuacji problemowych,

       b) aktywnie pracuje podczas zajęć,

       c) przygotowuje się do lekcji,

       d) rozwija swoje zainteresowania,

       e) operuje zdobytymi wiadomościami,

       f) kończy prace w przewidzianym czasie,

       g) opanował wiedzę zawartą w programie,

 

              3.  Dobrze (ładnie)

                      Uczeń:

       a) rozwiązuje sytuacje problemowe przy współudziale nauczyciela,

       b) chętnie pracuje na zajęciach,

       c) przygotowuje się do lekcji,

                        d)  w sposób właściwy wykorzystuje zdobyte wiadomości, 5

  e)  tempo pracy zgodnie z przewidzianym czasem,

 

               4.  Słabo

                         Uczeń:

                          a)  większość zadań wykonuje z pomocą nauczyciela,

                          b)  nie przygotowuje się systematycznie do zajęć,

                          c)  jest mało aktywny podczas lekcji,

                          d)  ma trudności w opanowaniu podstawowych wymagań programowych,

 

                 5. Bardzo słabo

                          Uczeń:

                           a) oczekuje stałej pomocy nauczyciela podczas pracy na lekcji,

b) jest często nieprzygotowany do zajęć,

                           c) zachowuje się w sposób bierny na lekcji,

                           d) pracuje w bardzo wolnym tempie, często nie kończy pracy,

 

                 6. Nie umiesz (N)

                           Uczeń:

                           a) nie opanował koniecznych wymagań programowych,

                           b) nie wykazywał chęci ani zainteresowania w przyswajaniu wiedzy                                                     

                               i umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela

 

 

3. W dzienniku lekcyjnym powyższe oceny słowne zastępuje się symbolem literowym:

 

1.Wspaniale W lub Wsp

                        2.Bardzo dobrze B lub bdb

                        3.Dobrze lub db

                        4. Słabo S lub

                        5.Bardzo słabo BS lub bsł

                        6.Nie umiesz N

 

4. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i zawiera kategorie.

 

                  1.Rozwój poznawczy.

 

                  a) Mówienie i słuchanie:

                 - komunikatywne poprawne wypowiadanie się;

                 - prowadzenie rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi.

                         b) Pisanie i czytanie:

                 - rozpoznawanie liter;

                 - odczytywanie słów i kojarzenie ich z dosygnałem (odkrywanie znaczenia);

                 - czytanie ze zrozumieniem (krytyczno – twórcze);

                 - odwzorowywanie (przepisywanie);

                 - modyfikowanie (uzupełnianie ) tekstu;

                 - tworzenie tekstu.

                         c)   Elementy wiedzy o języku (gramatyka i ortografia).

 d)  Umiejętności matematyczne (arytmetyka i geometria).

                         e)  Umiejętności i wiedza przyrodnicza, geograficzna i historyczna.

 

                  2. Rozwój artystyczno  - techniczny:

 

                 a) podejmowanie działań artystycznych (plastycznych muzycznych,  

                     technicznych) wykorzystując doświadczenie i wnikliwą obserwację

                     rzeczywistości;

                 b) celowe dobieranie i ekonomiczne wykorzystywanie  środków   

                     materiałowych;

                 c) poszukiwanie oryginalnych rozwiązań;

                 d) estetyczne wykonywanie prac,

                 e) przestrzeganie bezpieczeństwa w miejscu własnej pracy;

                 f) umiejętne korzystanie z prostej informacji technicznej.

 

               3. Rozwój społeczno – emocjonalny:

 

    a)  rozpoznawanie problemu (wyszukiwanie i ustalanie sposobu rozwiązania);

    b) formułowanie odpowiedzi;

    c) posiadanie umiejętności pracy w zespole;

    d) bycie opiekuńczym w stosunku do ludzi, zwierząt, roślin;

    e) szanowanie godności innych osób;

    f) szanowanie własności społecznej,

    g) niesienie pomocy w różnych sytuacjach;

    h) branie aktywnego udziału w życiu klasy;

    i) dokonywanie samooceny własnego postępowania.

 

               4. Rozwój fizyczno – ruchowy:

 

a)      precyzyjne i celowe wykonywanie ruchów (koordynacja, zwinność,

     płynność, zręczność);

    b) sprawne wykonywanie ćwiczeń  gimnastycznych objętych programem;

c) uczestniczenie w zabawach rytmiczno – tanecznych;

d)     współdziałanie w zespołowych grach sportowych;

    e) stosowanie zdobytych umiejętności w zabawach i grach sportowych;

    f) dokonywanie samooceny  własnych umiejętności;

    g) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie zabaw i gier

       ruchowych.

 

5. Uzupełnieniem oceny bieżącej wyrażonej symbolem są informacje zawarte w dzienniku   

      lekcyjnym.

 

6. Ocena bieżąca jest oceną wyjściową do sformułowania oceny opisowej semestralnej    

i rocznej z uwzględnieniem wyszczególnionych kryteriów. W klasach kształcenia               zintegrowanego ocena z zachowania jest ocena opisową.  Zapisy bieżących         obserwacji z zachowania uczniów są notowane w dzienniku.

 

 7. Ocena opisowa nie może mieć wpływu na:

a)   Oceny z zajęć edukacyjnych,

b)      Promocji do klasy programowo wyższej

 

§ 3

 

 

Ocenianie  wewnątrzszkolne  w klasach IV – VI szkoły podstawowej

i I – III gimnazjum

 

 

1. Klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

 

1.       W klasach 4, 5, 6 szkoły podstawowej i I-III gimnazjum oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali zawartej w rozporządzeniu MEN :

a)      stopień celujący            – oznaczenie cyfrowe – 6 – skrót literowy – cel

b)      stopień bardzo dobry    – oznaczenie cyfrowe – 5 – skrót literowy – bdb

c)      stopień dobry                – oznaczenie cyfrowe – 4 – skrót literowy – db

d)     stopień dostateczny      – oznaczenie cyfrowe – 3 – skrót literowy – dst

e)      stopień dopuszczający  – oznaczenie cyfrowe – 2  – skrót literowy – dop

f)       stopień niedostateczny  – oznaczenie cyfrowe – 1 – skrót literowy – ndst

 

2.      W dzienniku lekcyjnym można zapisać następujące oceny bieżące: 6, -6, +5, 5, -5, +4, 4,  -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, +1, 1.

 

 

 

3.      Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.  W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących

 

 

 

Minimalna  ilość  ocen

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

3

4

6

8

10

 

1

2

3

4

5

 

 

 

4.      Uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych w pierwszym tygodniu nauki danego roku szkolnego.

 

5.      Ocenianie powinno być:

 )        Systematyczne świadomie wkomponowane w proces dydaktyczny: minimum trzy oceny w semestrze przy jednej godzinie zajęć tygodniowo;

a)      Różnorodne– metody kontroli dobrane adekwatnie do podmiotu oceny;

b)      Wielostronne– ocena wiedzy, umiejętności oraz postaw,

c)      Jawne i zaopatrzone w rzeczowy ustny komentarz uzasadnienie oceny i wskazówki dla ucznia do dalszej pracy.

 

6.      Oceny w ciąg semestru powinny być zapisywane w dziennikach cyframi 1- 6, zaś semestralne i roczne słownie zgodnie z przyjętymi skrótami bądź w pełnym brzmieniu. 

       Dopuszcza się stosowanie „+” i „-” oraz skróty:

nb -  nieobecny

np – nieprzygotowany (brak podręcznika, ćwiczeń,  przyborów  

        szkolnych, niegotowość do odpowiedzi ustnej)

bz – brak zadania

zw – zwolniony

 

7.  Kolorem czerwonym zapisywać należy oceny z prac pisemnych obejmujących

     szerszy zakres materiału (prace klasowe) .

 

8.  Kolorem zielonym zapisywać należy inne oceny ( za pracę grupową , kartkówki,   

                 itp.).

 

9. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz   

                znakiem „+” lub „-” .

 

2.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie:

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej cztery z wymienionych

    poniżej warunków:

 

    a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową kształcenia ogólnego;

                      b)potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);

               c) proponuje rozwiązania nietypowe;

               d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach szczebla wyższego niż rejonowy;

               e) podejmuje własną działalność twórczą;

          f) uczestniczy w zajęciach dodatkowych.

 

             2. Ocenę bardzo dobrąotrzymuje uczeń, który:

      

a)      opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone              w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

b)      potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań       w nowych sytuacjach;

c)      wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać   z różnych źródeł wiedzy.

 

 

            3. Ocenę dobrąuzyskuje uczeń, który:

 

a)      opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone                   w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

b)      poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów;

c)      potrafi korzystać z wykresów, tablic, słowników i innych źródeł wiedzy.

 

            4. Ocenę dostatecznąotrzymuje uczeń, który:

 

a)      opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;

b)      poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadań lub problemów;

c)      potrafi korzystać z pomocą nauczyciela z takich źródeł wiedzy jak wykresy, tablice, słowniki, itp.

 

5. Ocenę dopuszczającąotrzymuje uczeń, który:

 

a)      ma braki w opracowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;

b)      rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o elementarnym stopniu trudności.

 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

a)      nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które są konieczne do dalszego kształcenia;

b)      nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych                               o elementarnym stopniu trudności,  nawet z pomocą nauczyciela;

c)      nie potrafi korzystać z takich źródeł wiedzy jak wykresy, tablice, mapy, słowniki, nawet z pomocą nauczyciela;

d)     nie skorzystał z pomocy nauczyciela na zajęciach dodatkowych.

 

 

3. Rolą oceny jest:

1.      informacja o stopniu opanowania umiejętności i wiadomości przez ucznia – dla

ucznia, nauczyciela i rodzica;

2.      motywacja ucznia, rodzica, nauczyciela;

3.      sprawdzanie skuteczności metod i form pracy nauczyciela oraz ich doskonalenie;

4.      kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, 

5.      budowanie obrazu samego siebie i poczucia własnej wartości;

6.      przygotowanie do nieustającego w życiu procesu oceniania.

 

4. Oceniane są indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1.      umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

2.      systematyczność pracy ucznia;

3.      samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;

4.      zaangażowanie i kreatywność ucznia;

5.      umiejętność prezentowania wiedzy;

6.      umiejętność współpracy w grupie.

 

5.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć artystycznych                                 i technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców

     (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego

      przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych     

      uczniów.

 

7.Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów z przedmiotowym systemem          oceniania  w ciągu dwóch pierwszych tygodni nowego roku szkolnego.

 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich           rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania             z zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Rozdział III

 

§ 1

 

Oceny z zachowania

 

1. Kryteria   oceniania uczniów klas I-III  szkoły podstawowej:

 

1.Ocena z zachowania semestralna i roczna jest oceną opisową obejmującą następujące kryteria:

a)Kultura osobista: ocenie podlega to, czy uczeń jest uczciwy; szanuje godność własną i innych;  zna i przestrzega zasady oraz obowiązki wynikające z roli ucznia, Polaka, Europejczyka; przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia; jest tolerancyjny i taktowny, usposobiony życzliwie do otoczenia; przestrzega zasad kultury słowa; dba o swój wygląd zewnętrzny; dba o mienie klasy i szkoły,

 

b)Zaangażowanie: ocenie podlega to, czy uczeń sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków; systematycznie odrabia prace domowe i zawsze jest przygotowany do zajęć; jest pracowity i obowiązkowy; regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności ma usprawiedliwione; chętnie podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska; bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,

 

c)Kontakty interpersonalne: ocenie podlega to, czy uczeń przejawia odpowiedni stosunek do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów; umiejętnie     i zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej; jest koleżeński; potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin; dokonuje samooceny własnego postępowania,

 

d)Szczególne osiągnięcia: ocenie podlega to, czy uczeńbierze udział                w zawodach sportowych, w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych.

2. Zachowanie bieżące ocenia nauczyciel, przyznając znaki literowe,

uwzględniając pięciostopniowość:

 

a)                 W

b)                B

c)                 D

d)                N

e)                 Nd

 

 

            3. Kryteria w przyznawaniu poszczególnych znaków:

 

a)      W (ocenę wzorową) otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkie wymienione kryteria oraz angażuje się w sprawy szkoły i klasy ze zwróceniem uwagi na szczególne osiągnięcia,

b)      B (ocenę bardzo dobrą) otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkie wymienione kryteria

c)      D (ocenę dobrą) otrzymuje uczeń, który przestrzega prawie wszystkich wyżej wymienionych kryteriów.

d)     N (ocenę niepokojącą) otrzymuje uczeń, który nie przestrzega większości wyżej wymienionych kryteriów.

e)      Nd (ocenę nieodpowiednią) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.

 

2. Uzupełnieniem oceny bieżącej wyrażonej symbolem są informacje zawarte w dzienniku   

      lekcyjnym.

 

3. Ocena bieżąca jest oceną wyjściową do sformułowania oceny opisowej semestralnej    

            i rocznej z uwzględnieniem wyszczególnionych kryteriów. W klasach kształcenia

            zintegrowanego ocena z zachowania jest ocena opisową.  Zapisy bieżących  

            obserwacji z zachowania uczniów są notowane w dzienniku.

 

 4.  Ocena opisowa nie może mieć wpływu na:

a)   Oceny z zajęć edukacyjnych,

c)      Promocji do klasy programowo wyższej

 

 

5. Roczną   klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,

ustala się według następującej skali:

1.      wzorowe;

2.      bardzo dobre;

3.      dobre;

4.      poprawne;

5.      nieodpowiednie;

6.      naganne.

 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.

 

7.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1.      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2.      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Kryteria ocen z zachowania

 

 

1. Kryteria oceny z zachowania w szkole podstawowej oraz gimnazjum:

 

      1. Kultura osobista ucznia,

 

1.       uczciwość,

2.       reagowanie na zło,

3.       poszanowanie godności własnej i innych,

4.       stosunek do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów,

5.       dbałość o kulturę słowa,

6.       dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,

7.       dbałość o higienę osobistą oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia; poszanowanie mienia  szkoły.

 

      2. Stosunek do obowiązków szkolnych,

 

1.      sumienność w nauce, pilność, samodzielność, wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności,

2.      systematyczność w przygotowaniu się do lekcji,

3.      wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,

4.      regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,

5.      troska o bezpieczeństwo własne i kolegów,

6.      wykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły,

7.      przestrzeganie wewnątrzszkolnego regulaminu.

 

   2. Praca i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska mają 

    wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.

 

   3. Tryb ustalania oceny z zachowania:

1.      Wychowawca i uczniowie danej klasy wspólnie ustalają propozycje oceny z zachowania dla każdego ucznia.

2.      Wychowawca oceny zaproponowane przez klasę konsultuje z innymi nauczycielami.

3.      Uczeń jego rodzice /prawni opiekunowie, którzy nie zgadzają się z wystawioną oceną z zachowania, składa pisemny wniosek z uzasadnieniem o zmianę oceny do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

4.      Dyrektor przedstawia wniosek ucznia, rodziców /prawnych opiekunów/ Radzie Pedagogicznej na konferencji klasyfikacyjnej. Wychowawca w wyniku wniosku Rady pedagogicznej może zmienić ocenę. Ocena ta będzie ostateczna.

 

     4. Semestralną  i roczną ocenę z zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej

    wystawia się z następującej skali.

 

1.      Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów.

2.      Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5.

3.      Ocenę  dobrą – otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu, niniejszą ocenę należy traktować jako ocenę wyjściową, liczba godzin nieusprawiedliwionych mieści się w granicach 10.

4.      Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą w zasadzie rezultaty, liczba godzin nieusprawiedliwionych mieści się w granicach 11-20.

5.      Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który  uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny,  a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku, liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 30.

6.      Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który w sposób rażący narusza regulamin szkoły i zasady współżycia społecznego i wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30.

 

5.Zachowanie ucznia ocenia się w kategoriach opisowych.

 

6.  Zachowanie ucznia ocenia się:

 1. W dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi poniżej.

       2. W dziesięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi poniżej w przypadku uczniów gimnazjum biorących udział w projekcie edukacyjnym.

Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach, spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów i innych członków społeczności szkolnej. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według poniższych zasad:   

                                    a)dla uczniów ocenianych wg dziewięciu kategorii obowiązuje tabela 1

       b)dla uczniów ocenianych wg dziesięciu kategorii obowiązuje tabela 2

 

Tabela 1

LICZBA PUNKTÓW

ZACHOWANIE

27 - 25

wzorowe

24 - 21

bardzo dobre

20 - 16

dobre

15 - 11

poprawne

10 -   6

nieodpowiednie

  5 -   0

naganne

 

 

                                                                     Tabela 2  

Zamiana punktów na oceny wg dziewięciu kategorii(dotyczy uczniów II klas gimnazjum)

.

Liczba punktów

Zachowanie

30-27

wzorowe

26-22

bardzo dobre

21-17

dobre

16-11

poprawne

10-6

nieodpowiednie

5-0

naganne

 

 

               1.Stosunek do nauki

a)      W zależności od możliwości i wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki wysokie – 3 punkty

b)      W zależności od możliwości i wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki średnie – 2 punkty

c)      W zależności od możliwości i wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki przeciętne – 1 punkt

d)     W zależności od możliwości i wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki niskie – 0 punktów

 

            2. Frekwencja

a)      3 pkt. – uczeń, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i   

       spóźnień,

b)       2 pkt. – uczeń , który ma niewielką ilość  nieusprawiedliwionych

       nieobecności spóźnień (łącznie do 5),

c)      1 pkt. – uczeń ma niewielką ilość nieusprawiedliwionych nieobecności i

       spóźnień (łącznie do 10),

d)     0 pkt. – uczeń spóźnia się, nie przedstawiając usprawiedliwień i ma

      nieobecności nieusprawiedliwione (powyżej 10).

 

3. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

a)      3 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych czy pozaszkolnych kół zainteresowań albo prowadzi intensywne samokształcenie, rozwija swoje zainteresowania pozaszkolne, co prowadzi do sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych itp., dzięki temu wiedza ucznia pogłębi się w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania,

b)       2 pkt. – uczeń czasami uczestniczy w zajęciach szkolnych czy pozaszkolnych kół zainteresowań, prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy, uzupełnia wiedzę zdobywaną na lekcjach, przez to rozwija swoje umiejętności,

c)      1 pkt. – uczeń umiarkowanie jest zainteresowany poszerzaniem wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności.

d)     0 pkt. – uczeń nie jest zainteresowany

 

4. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

a)      3 pkt. – uczeń jest taktowny, usposobiony życzliwie do otoczenia, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

b)       2 pkt. – uczeń jest taktowny, niemniej zdarzyło mu się jednak kilka razy zachować niewłaściwie; w rozmowach dba o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

c)      1 pkt. – uczeń nie zawsze dba o takt  i kulturę słowa,

d)      0 pkt. – uczeń często używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach, uczeń bywa często agresywny i nietaktowny.

 

 

5. Dbałość o wygląd zewnętrzny

a)      3 pkt. – uczeń dba o swój wygląd zewnętrzny,

b)       2 pkt. – uczeń przykłada wagę do wyglądu zewnętrznego,

c)      1 pkt. – uczeń rzadko zachowuje dbałość o wygląd zewnętrzny,

d)      0 pkt. – mimo częstych uwag dotyczących niestosowności stroju lub niedostatecznej dbałości o higienę, uczeń nadal nie przywiązuje wagi do wyglądu zewnętrznego.

 

6.Sumienność i poczucie obowiązku

a)      3 pkt. – uczeń dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, dobrowolnie podejmuje zobowiązania  i solidnie je wykonuje,

b)      2 pkt. – uczeń stara się wykonać powierzone zadania w terminie i w miarę możliwości starannie,

c)      1 pkt. – mimo starań zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań i prac, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,

d)     0 pkt. – uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

 

 

7. Postawa moralna i społeczna

a)      3 pkt. – uczeń szanuje cudzą i własną godność osobistą, pracę, mienie publiczne, prywatne, reaguje na przejawy zła; pomaga kolegom lub koleżankom w nauce i ich problemach, angażuje się w pracę na rzecz zespołu,

b)      2 pkt. – uczeń stara się być uczciwy i prawy,

c)      1 pkt.- uczeń któremu  kilka razy zdarzyło  się nie przestrzegać zasad uczciwości lub nie reagować na ewidentne przejawy zła, nie wykazał odpowiedniego szacunku: dla godności własnej lub innych, własnej czy cudzej pracy, mienia publicznego lub prywatnego; stara się pomagać kolegom, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu,

d)     0 pkt. – uczeń złamał kilka razy zasadę uczciwości, bywa obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i cudzej, pracy swojej i innych albo mienia prywatnego czy publicznego, zdarza się że nie podejmuje się działań na rzecz innych osób lub zespołu.

 

8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

a)      3 pkt. – uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

b)      2 pkt. – uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

c)      1pkt.  - uczeń, któremu trzeba zwracać uwagę, ponieważ stanowi swoim zachowaniem zagrożenie dla innych,

d)     0 pkt. – zachowanie ucznia często stanowi zagrożenie dla niego i innych, czasami lekceważy niebezpieczeństwo, pomimo uwag nie zmienia postępowania.

 

9.  Postawa wobec nałogów i uzależnień

a)      3 pkt. – uczeń nie ma żadnych nałogów czy uzależnień, twierdzi, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania,

b)      2 pkt. – jeżeli uczeń raz złamał zasadę o niestosowaniu używek i deklaruje chęć poprawy,

c)      1 pkt. – uczeń kilkakrotnie stosował używki, ale stara się wyzwolić z nałogu, miewał okresy poprawy,

d)     0 pkt. – stwierdzono, że uczeń często palił w szkole i poza nią, ewentualnie zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

 

 

              10. Udział w realizacji projektu edukacyjnego:

           a) 3 pkt. – uczeń bierze czynny udział w projekcie, wykazuje się  zaangażowaniem,                           dużą samodzielnością i kreatywnością podczas przygotowania i realizacji                poszczególnych etapów projektu,

b) 2 pkt. – uczeń bierze czynny udział w projekcie,  aktywnie współpracuje z             pozostałymi uczestnikami projektu jednak nie inicjuje działań oraz         samodzielnie nie podejmuje decyzji,

     c) 1 pkt. – uczeń bierze udział w projekcie nie wykazując się aktywnością,      wykonuje jedynie powierzone mu zadania, nie przejawia inicjatywy,

      d) 0 pkt. – uczeń odmawia udziału w projekcie lub nie wykonuje powierzonych                    mu zadań.

 

7. Uczeń zwolniony z udziału w realizacji projektu edukacyjnego ocenę z zachowania otrzymuje na podstawie dziewięciu kategorii opisowych.

 

8. W przypadku rażącego naruszenia zasad właściwego postępowania (duża ilość godzin nieusprawiedliwionych, lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, kradzieże, pobicia, stosowanie używek, duża ilość uwag) – niezależnie od sumy uzyskanych punktów w dziewięciu kategoriach – wychowawca po konsultacji z Radą Pedagogiczną  i  radą klasową uczniów może obniżyć ocenę z zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

§ 1

 

Kontrola osiągnięć ucznia

 

1. Osiągnięcia ucznia nauczyciel ocenia poprzez kontrolę ustną i pisemną.

 

1.      Kontrola ustna sprawdza takie umiejętności jak:

a)      umiejętność wypowiedzi ustnej;

b)      stopień rozumienia czytanego tekstu;

c)      analizowanie materiałów źródłowych;

d)     planowanie prowadzenia obserwacji oraz doświadczeń przedstawianie

      wyników w postaci graficznej (omawianie tabel, wykresów, rysunków,  

      schematów)

 

2.   Kontrola pisemna to:

a)piętnastominutowe kartkówki, obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich tematów,

b)      prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania na dany temat przeprowadzone po dziale programowym lub w jego trakcie,

c)      w ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy prace klasowe, sprawdziany, testy, nie więcej niż jedna dziennie.

 

2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 2

 

Główne zasady oceniania

 

1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 

2. Prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

 

3. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i testów przelicza się  na stopnie według   następującej skali:

100% - 90%     bardzo dobry

                                                     89% - 75%     dobry

                                                     74% - 55%     dostateczny

   54% - 30%      dopuszczający

                                                     29% - 0%        niedostateczny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową kształcenia ogólnego z danego przedmiotu.  

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego  stwierdzono  trudności  w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z podstawy programowej.

 

5. Prace klasowe, sprawdziany, testy, wypracowania na dany temat zapowiadane są z co najmniejtygodniowym wyprzedzeniem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym. Podany jest także zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

 

6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.

 

7.Uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, teście musi je napisać z terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

8.  Poprawa oceny z pracy klasowej, sprawdzianu, testu  jest dobrowolna i może się odbyć

 w czasie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela.                        Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa.

Stopień uzyskany podczas poprawy wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu, testu czy pracy klasowej. 

 

9. Przy dłuższej nieobecności ucznia (powyżej jednego tygodnia)  spowodowanej chorobą uczeń ma prawo nie być oceniany przez okres uzgodniony z nauczycielem danego przedmiotu.

   

10. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji oraz braku zadania domowego w wymiarze:

             1.  przedmioty powyżej dwóch godzin w tygodniu – dwa razy  w semestrze,

             2.  przedmioty do dwóch godzin w tygodniu – jeden  raz  w semestrze.

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumie się: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak podręcznika, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji, brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego.

 

11.Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej, sprawdzianu i testu ma obowiązek podać punktację , tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. 

 

12. Nauczyciel ma prawo przerwać  pracę klasową, sprawdzian, test uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania niesamodzielność  pracy.

 

13. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

 

14. Aktywność na lekcjach nagradzana jest ocenami cząstkowymi:

 

           1. ,,+” na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Przez      aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych            odpowiedzi, aktywną pracę w grupie, rozwiązywanie zadań dodatkowych,            przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcje.

2. ,,- ” na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych   przedmiotów.

Mogą one wynikać z pasywnej postawy ucznia na zajęciach, dezorganizowaniu pracy zespołu, niewykonywaniu poleceń nauczyciela, braku podstawowych pomocy dydaktycznych.

 

15. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe:

udział w projektach edukacyjnych, olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych.               

 

 

16. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,

      wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

 

17. Każdy uczeń i jego rodzice ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji                 z nauczycielem w terminie ustalonym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

18.Uczniowi, który reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach itp. wpisuje się nieobecność  

   usprawiedliwioną. Nieobecności te nie są wliczane do nagrody za 100 % frekwencję.

 

 

§ 3

 

                Charakter oceniania wiedzy i umiejętności uczniów

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  Sprawdzone i ocenione prace pisemne (z wyjątkiem piętnastominutowych sprawdzianów) uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z nimi w czasie zebrań z rodzicami lub indywidualnych rozmów z nauczycielem przedmiotu.

 

2.Obowiązkiem ucznia jest wpisanie każdej oceny do dzienniczka ucznia lub umożliwienie wpisania oceny nauczycielowi w zeszycie przedmiotowym lub ćwiczeń.

 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego  stwierdzono  trudności  w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

4. Uczeń ma prawo w poszczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza, poradnię  

 psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego  w domu.

 

§ 3

                Zwolnienia z nauczania poszczególnych przedmiotów

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.

 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z oświadczeniem do dyrektora szkoły, iż zapewniają opiekę dziecku w czasie zajęć.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,             w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub ,,zwolniona”.

 

4.Dyrektor szkoły na wniosek rodziców(prawnych opiekunów)  oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

5.W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub ,,zwolniona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

                                                     §  1

 

Klasyfikacja semestralna i roczna

 

 

1. Ocenę klasyfikacyjną semestralną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, jednakże ocena ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

3. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo

      wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono

      pozytywnie.

 

4. Ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza,  poradnię psychologiczno – pedagogiczną, poradnię specjalistyczną a także na wniosek nauczyciela uczącego w danej klasie w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy

    programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

    określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny

    klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem punktu 6.

 

6.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń,  który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na które składają się oceny roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja skończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu po gimnazjum.

   

8.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

 

9.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.   

 

10. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym) – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

12.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 5, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.6 .

 

13.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

14.Klasyfikacja semestralna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na semestralnym i rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem   indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz  ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania.

 

13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

14. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

15. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidzianym semestralnym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

§  1

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.  Egzamin klasyfikacyjny:

 

1.      Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

2.       Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

3.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony przez wychowawcę z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

5. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  klasyfikacyjnego w wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

5.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

 

6.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w Rozdziale IV §3 pkt. 2 i 4 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7.Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,   zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

8.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć artystycznych  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany” lub ,,nieklasyfikowana”.

 

§  2

 

Egzamin poprawkowy

 

1.Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców /prawnych opiekunów zaniżona.

 

2. Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązujących przedmiotów nauczania. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie występuje ta sytuacja na koniec danego cyklu edukacyjnego.

 

3. Na 7 dni przed Radą Klasyfikacyjną uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) powinni znać ocenę z przedmiotu i zachowania.

 

4. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów/, zgłoszony do nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel, przy czym nie może  to być termin późniejszy  niż przedostatni dzień przed  radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego.

 

5.Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje zastępcę dyrektora o przewidywanym terminie sprawdzianu, oraz po jego przeprowadzeniu, dostarcza pracę ucznia i ustaloną ocenę.

 

6.W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także bez prawa głosu, wychowawca klasy.

 

7.Nauczyciel uczący ucznia danego  przedmiotu może być zwolniony na jego wniosek z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.

 

8.Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowania fizycznego, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 

9.Pytania /ćwiczenia, zadania praktyczne/ sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności pytań /ćwiczeń, zadań praktycznych/ musi odpowiadać kryteriom oceny o którą ubiega się uczeń.

 

10.Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może: podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku lub pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.

 

11.Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

12.Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

§ 1

 

Sprawdzian  w szkole podstawowej i egzamin w gimnazjum przeprowadzany w ostatnimroku nauki

 

 

1.      W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej sprawdzianem.

 

2.      W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.

 

3.      Sprawdzian i egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

4.      Sprawdzian i egzaminy przeprowadza się w kwietniu, zgodnie z procedurami w  terminach  ustalonych przez  Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

5.      W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1.      w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2.       w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3.       w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ( wchodzi 1 września 2008 roku)

 

6.      Uczniowie  przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego  

      języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

 

7.      W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako  przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

 

8.      Deklarację, o której mowa składa się nie później niż do dnia 20 września  roku szkolnego,

     w którym jest przeprowadzany egzamin.

 

9.      Informację o języku obcym, z zakresu którego dany uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego dołącza się do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. Listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.   

 

 

10.  Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

11.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

12.  Wynik sprawdzianu/egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej                   i gimnazjum. Wyniku sprawdzianu/egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

13.  Wyniki sprawdzianu/egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

14.  Zaświadczenie, o którym mowa w pkt.13, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

15.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu/ egzaminu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do Komisji Okręgowej. 

 

16.  Protokoły przebiegu sprawdzianu/egzaminu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu/egzaminu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami

 

 

§ 2

 

Warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 

1.      Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu/egzaminu, organizowane przez komisję okręgową.

 

2.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o których mowa w ustawie o systemie oświaty w art. 71 b ust. 3b ustawy z zastrzeżeniem ust.2. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, egzamin.

 

 

3.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

4.      Opinia, o której mowa w pkt. 2 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, z tym że:

1.      w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

 

5.      Opinię, o której mowa w pkt. 2 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają   dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

6.      Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

7.      Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w pkt. 19 odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

8.      Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu.

 

9.      Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną   niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez  dyrektora szkoły.

 

 

§3

 

Zwolnienia ze sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych

 

1.      Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

 

2.      Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adeart Kogut 30-03-2012 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Adeart Kogut 30-03-2012 11:12